Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Bokslutskommuniké 2018

08:00 / 29 January 2019 Elanders Press release

Januari - december

 • Omsättningen ökade med 15 procent till 10 742 (9 342) Mkr, varav nio procentenheter var organisk tillväxt.
 • EBITA ökade till 523 (371) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,9 (4,0) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 459 (308) Mkr, vilket var en förbättring med 49 procent mot föregående år. I föregående års resultat ingick engångsposter om -28 Mkr, som främst utgjordes av uppsägningskostnader.
 • Resultat före skatt ökade till 366 (230) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 259 (165) Mkr motsvarande 7,18 (4,65) kronor per aktie. I nettoresultatet ingår en uppskjuten skattekostnad av engångskaraktär om cirka 11 Mkr, som uppstod när uppskjutna skattefordringar värderades om med den nya bolagsskattesatsen i Sverige.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 538 (-115) Mkr. I kassaflödet ingår en positiv engångseffekt om cirka 85 Mkr från försäljning av kundfordringar, så kallad factoring.
 • Från och med 1 januari 2019 har affärsområdenas sammansättning förändrats. Affärsområdet e-Commerce Solutions har upphört som eget affärsområde och integrerats in i Print & Packaging Solutions.
 • Bernd Schwenger från LGI har gått in som ny medlem i koncernledningen samtidigt som Kevin Rogers lämnar.
 • Nytt treårigt kreditavtal har tecknats med koncernens två svenska huvudbanker.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 (2,60) kronor per aktie för 2018.

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade till 2 890 (2 584) Mkr, vilket var en ökning med tolv procent, varav fem procentenheter var organisk tillväxt.
 • EBITA ökade till 169 (103) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,9 (4,0) procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 153 (86) Mkr, vilket var en förbättring med 78 procent mot samma period föregående år.
 • Resultat före skatt ökade till 132 (68) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 108 (45) Mkr motsvarande 3,01 (1,24) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 393 (5) Mkr. I kassaflödet ingår en positiv engångseffekt om cirka 85 Mkr från försäljning av kundfordringar, så kallad factoring.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 08.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/