Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Rapport från årsstämman 2019

16:31 / 29 April 2019 Elanders Press release

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2018
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2018 lämnas med 2,90 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 2 maj 2019, vilket innebär att utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2019,
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2019 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 4 204 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2020 hållits utse:
  Carl Bennet (omval)
  Pam Fredman (omval)
  Dan Frohm (omval)
  Erik Gabrielson (omval)
  Linus Karlsson (omval)
  Cecilia Lager (omval)
  Anne Lenerius (omval)
  Magnus Nilsson (omval)
  Johan Stern (omval)
  Caroline Sundewall (omval)
 • enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen
 • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt
 • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till ändringar i bolagsordningen. 

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för Elanders erbjudande idag inklusive nya affärer som koncernen vunnit och vilka möjligheter och utmaningar som finns framöver för koncernen. Han betonade att det är viktigt för Elanders att på sikt prioritera marginal framför tillväxt. Med ett ökat fokus på rätt affärer med bland annat mer värdeadderande tjänster till kunderna ska marginalerna kunna förbättras. 

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Elanders AB (publ)
Styrelsen

Carl Bennet, styrelsens ordförande, tel: +46 31 741 64 00 eller
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/