Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders utökar åtgärdsprogram och justerar historiska felaktigheter i kundprojekt

08:00 / 13 January 2020 Elanders Press release

Elanders utökar det åtgärdsprogram som tidigare annonserats och justerar historiska felaktigheter i kundprojekt. Detta innebär att ytterligare 120 Mkr i engångskostnader kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet 2019, dvs totalt cirka 180 Mkr. Felaktigheterna är hänförliga till transportverksamheten inom dotterföretaget LGI, som ingår i affärsområdet Supply Chain Solutions.

I ett pressmeddelande, daterat 15 november 2019, redogjorde vi för det kostnads- och effektiviseringsprogram som inletts i vårt tyska dotterföretag LGI. Det arbetet har nu kommit ett steg vidare. Omorganisationen som vi tillsammans med LGI:s nya ledning fattade beslut om syftade till att förenkla strukturen och få bättre kontroll över verksamheten. Utöver detta har vi sedan tidigare initierat implementeringen av ett nytt verksamhetsstyrningssystem för att kunna göra bättre lönsamhets­analyser av transportverksamheten. Omorganisationen syftade också till att renodla verksamheten och få bättre underlag för att kunna fatta strategiska beslut samtidigt som lönsamheten per kund­segment, nedbrutet till individuella kunder, blir mer transparent. Som en del i omorganisationen togs också transportverksamheten bort som ett eget område inom bolaget och istället fördelades de olika transportaffärerna ut på övriga divisioner respektive kundsegment där de hörde hemma.

I samband med ovanstående åtgärdsprogram har det upptäckts brister i det tidigare verksamhets­styrningssystemet för transportverksamheten. Detta har resulterat i felaktigheter i redovisningen för ett avgränsat större kundprojekt, både på grund av ett systemfel och bristande intern kontroll. Verk­samheten har varit föremål för full revision under hela den period som Elanders ägt den.

När felaktigheterna korrigeras kommer cirka 87 Mkr belasta 2019 års rörelseresultat. Av dessa utgör 57 Mkr poster som påverkat resultatet positivt under åren 2014-2018. Korrigeringen får inte någon negativ effekt på kassaflödet för koncernen. Utöver detta har vi beslutat oss för att utöka det tidigare aviserade åtgärdsprogrammet för kostnadsanpassningar och effektiviseringar i den tyska verksamheten från cirka 60 Mkr till 92 Mkr. I och med detta förväntas årliga besparingar öka från cirka 60 Mkr till 75 Mkr med start från år 2020. Som en konsekvens av ovan kommer därmed rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2019 att belastas med engångskostnader om totalt cirka 180 Mkr inklusive de 60 Mkr som kommunicerades i pressmeddelandet den 15 november 2019.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 januari 2020 kl. 08.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/