Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Delårsrapport januari - juni 2020

08:00 / 15 July 2020 Elanders Press release

Första halvåret 2020

 • Omsättningen uppgick till 5 386 (5 525) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med fem procentenheter jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 153 (235) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 2,8 (4,2) procent.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 635 (641) Mkr, varav förvärv och försäljningar av bolag utgjorde 0 (-5) Mkr.

Andra kvartalet 2020

 • Omsättningen ökade till 2 814 (2 719) Mkr, vilket innebar en organisk ökning med två procentenheter jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 72 (122) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 2,6 (4,5) procent.
 • Covid-19-pandemin hade stor negativ påverkan på utfallet för koncernens europeiska verksamhet.
 • Vissa affärer av engångskaraktär gällande upphandling av skyddsutrustning gjorde att koncernens asiatiska verksamhet presterade bättre än föregående år.
 • Vidtagna likviditetsåtgärder tillsammans med strikt kostnadskontroll har inneburit att koncernens likviditetsbuffert har kunnat försvaras. Existerande kassa samt ej utnyttjade kreditramar uppgår fortfarande till mer än 1,2 miljarder kronor.
 • Resultat före skatt uppgick till 29 (84) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 19 (59) Mkr, motsvarande 0,52 (1,62) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 279 (251) Mkr, varav förvärv och försäljningar av bolag utgjorde 0 (-5) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/