BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016

11:00 / 9 februari 2017 Electra Gruppen Pressmeddelande

Electra Gruppen AB
Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016

Både omsättnings och resultattillväxt i årets fjärde kvartal

 -- Omsättningen för kvartalet ökar med tre procent jämfört med föregående år
 -- Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 15,9 MSEK jämfört med 15,6 MSEK
   föregående år
 -- Årets ackumulerade resultat har belastats med kostnader på 0,8 MSEK
   avseende genomförd omorganisation vilken bedöms skapa en årlig besparing på
   4-5 MSEK
 -- Black Friday gav rekordvolymer i båda verksamhetssegmenten

​JANUARI – DECEMBER 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 1 727,3 (1 700,3) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 32,0 (37,1) MSEK.
 -- Periodens resultat uppgick till 27,2 (30,0) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 5,23 (5,76) SEK.
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,0 (-9,8) MSEK.
 -- Eget kapital per aktie uppgick till 38,29 (37,32) SEK.
 -- Resultatet belastat med engångskostnader på 0,8 MSEK avseende
   omorganisation
 -- Styrelsen föreslår en utdelning uppgående till 4,25 (4,25) kronor per aktie

​OKTOBER – DECEMBER 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 575,9 (559,2) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 15,9 (15,6) MSEK.
 -- Periodens resultat uppgick till 12,6 (12,4) MSEK.
 -- Resultat per aktie uppgick till 2,44 (2,35) SEK.
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31,6 (-18,6) MSEK.

​HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.FINANSIELL                      Q4   Q4  Helår  Helår
UTVECKLING (MSEK)                 2016  2015   2016   2015
                                        
Nettoomsättning                  575,9 559,2 1 727,3 1 700,3
Rörelseresultat                  15,9  15,6   32,0   37,1
Resultat efter finansiella poster         16,4  16,2   34,1   39,0
Periodens resultat                 12,6  12,4   27,2   30,0
Rörelsemarginal (%)                 2,8  2,8   1,9   2,2
Soliditet (%)                   38,6  35,4   38,6   35,4
Eget kapital per aktie (SEK)           38,29 37,32  38,29  37,32
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)     2,44  2,35   5,23   5,76
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)     2,42  2,33   5,22   5,75
Aktier vid periodens utgång            5 201 5 201  5 201  5 201
(tusental)                                   
Aktier efter utspädning vid periodens utgång   5 251 5 251  5 251  5 251
 (tusental)

Visa som PDF

Visa original från Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm

Denna information skickades av Nasdaq Stockholm http://www.nasdaqomx.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.