Electra Gruppens årsstämma

16:25 / 26 april 2017 Electra Gruppen Pressmeddelande

Electra Gruppen AB
Kommuniké från årsstämma

Electra Gruppens årsstämma

Electra Gruppen har den 26 april hållit årsstämma, med Peter Elving som
ordförande. 

Utdelning
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
att dela ut 4,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016. Avstämningsdag för
utdelning är fredag den 28 april 2017. Utdelningen kommer då att utsändas från
Euroclear den 4 maj 2017. 

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex. I
enlighet med valberedningens förslag omvalde stämman samtliga
styrelseledamöter; Mikael Aru, Peter Elving, Petra Albuschus, Håkan Lissinger,
Alexander Oker-Blom och Jacob Wall. Årsstämman utsåg Peter Elving till
styrelsens ordförande. Revisionsbolaget EY AB valdes till bolagets revisorer
intill slutet av nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Franz Lindström
till huvudansvarig revisor. 

Styrelsearvode
Stämman fastställde styrelsearvode med totalt 850 000 kr att fördelas mellan
ledamöterna enligt följande: Till styrelsens ordförande utgår 250 000 kr
(tidigare 250 000 kr) och till envar av de övriga ledamöterna utgår 150 000 kr
(tidigare 150 000 kr). Till ledamöter anställda i koncernen utgår inget arvode. 

Övriga beslut
Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för
Electra Gruppen AB och koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. 

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att genomföra ett konvertibelbaserat
incitamentsprogram om en volym om 5 MSEK, en löptid om 34 månader och en
maximal konverteringsvolym om 71 429 aktier. 


         Anneli Sjöstedt VD och koncernchef Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil
070-52 584 59

Visa som PDF

Visa original från Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm

Denna information skickades av Nasdaq Stockholm http://www.nasdaqomx.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.