Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Elos Medtech

Industrial group in medical technology

Elos Medtech

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicintekniska produkter och komponenter som dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer. Bolaget har anläggningar i Sverige, Danmark, USA och Kina.Kundnära samarbete från utveckling till produktion

Elos Medtech kan närmast beskrivas som en kontraktstillverkare av medicintekniska produkter. Kunderna är företrädesvis internationella medicinteknikbolag. Arbetet sker framförallt genom uppdrag inom utveckling och produktion men i viss utsträckning även produkter under eget varumärke. Strategin är att fokusera verksamheten inom områden där bolaget beräknas kunna uppnå en betydande marknadsposition.

Den medicintekniska marknaden kännetecknas av omfattande regulatoriska krav där Elos Medtech är certifierade inom de områden som krävs. Efterfrågan drivs dels av den växande befolkning i världen, som kräver mer sjukvård. Men även av att allt fler komplexa operationer inom ortopedi och kirurgi utförs, samt att konsumenter är mer villiga att med egna medel betala för t.ex. dentala ingrepp och hörselapparater.

Bolagets ambition är att arbeta nära kunden i hela processen från den första skissen till den färdiga och förpackade produkten - ett koncept som kallas Complete Performance. Elos Medtech tar fram konstruktionsritningar och gör t.ex. hållbarhetsberäkningar på de detaljer som ska produceras. Därefter produceras vanligtvis testserier för att på så sätt kunna utvärdera produkternas kvalitet och tillverkningsprocess. Förpackning och etikettering sker i steril miljö vilket är viktigt för att nå en framgångsrik slutprodukt. Elos Medtech förfogar dessutom över ett flertal olika logistiksystem, som stärker bolagets konkurrensfördel och underlättar kundernas lagerhållning.

Elos Medtech är bland annat ledande inom tillverkning av mekanik till injektionssystem för flergångsbruk och har en anläggning i Tianjin, Kina. Från denna anläggning levereras produkter till i första hand Novo Nordisk i Tianjin men även till andra kunder inom medicinteknikområdet. Utöver anläggningen i Kina har bolaget produktionsanläggningar i Skara och Timmersdala i Sverige samt i Danmark och USA.

 

Fem affärsområden

Koncernen är uppdelad i fem affärsområden Dental Implant Systems, Diagnostics, Hearing Device & Vibration, Orthopedics, samt Other Medical Areas.

Affärsområde Dental Implant Systems tillverkar och utvecklar diverse produkter för tandimplantat såsom skruvar, borr och kronor och instrument för dental implantatbehandling. Försäljning sker globalt, den största delen av omsättning är relaterad Europa. Bolagets egenutvecklade serie protetiska produkter går under namnet Elos Accurate och förenklar det digitala arbetsflödet för tandläkare och dentala laboratorier.

Diagnostics säljer bland annat engångsartiklar för kliniska tester exempelvis allergitester, tester för autoimmuna sjukdomar och liknande typer av tester. Därutöver levereras även komponenter som ingår i olika typer av laboratorieutrustningar.

Orthopedics (tidigare benämt Trauma & Spine) tillverkar exempelvis skruvar och borr, som kan används vid ryggradsbrott, höftledsoperationer etc. Under 2015 förvärvades Onyyx Medical, som har en stark ställning på den nordamerikanska marknaden.

Hearing Device & Vibration (tidigare del av Medical Devices) säljer diverse instrument exempelvis hörselimplantat. Bolagets femte affärsområde Other Medical Areas, var tidigare också en del av Medical Devices. Affärsområdet utvecklar och säljer exempelvis produkter för diabetesbehandling.

Elos Medtech har ett antal finansiella mål, dels att skapa marknadsledande positioner inom valda segment och dessutom kontinuerligt öka andelen egna produkter och tjänster. Uppnå en stabil tillväxt som koncernmässigt överstiger tio procent per år. Marknadstillväxten inom de olika segmenten som Elos är verksamma inom skiljer sig en hel del åt, såväl produktmässigt som geografiskt. Därtill har bolaget som målsättning uppnå en lönsamhet som koncernmässigt ger en avkastning på operativt kapital på mer än femton procent samt en rörelsemarginal efter avskrivningar överstigande tretton procent.