Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport kvartal 3 2001

14:17 / 25 October 2001 Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 · Nettoomsättningen uppgick till 1.061 mkr (1.329). · Resultatet efter finansnetto uppgick till -25,1 mkr (25,5). · Lagernedskrivningar på telekomprodukter belastar resultatet med 20 mkr. · Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 14,1 mkr (23,6). · Kassaflödet förbättrades kraftigt under det tredje kvartalet. · Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknads-föring av produkter för industrin som är organiserad i två separata affärsområden, Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. Ekonomisk information 2001 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 lämnas den 15 februari 2002. För ytterligare information kontakta: Claes Hansson, ekonomidirektör Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 09 68 78 60 E-post: E-post: claes.hansson@westergyllen.se goran.brorsson@westergyllen.se Allmänt om verksamheten Det svaga marknadsläget inom telekomsektorn har kraftigt påverkat lönsamheten inom affärsområdet Elektronik. Telekombranschens prognostiserade volymer har under året successivt justerats ner. Den lägre leveransvolymen i år i kombination med förändringar i produktsortimentet har medfört att en lagernedskrivning av engångskaraktär har belastat affärsområdets resultat det tredje kvartalet. Efterfrågan inom affärsområdet Bygg/Miljö har under kvartalet försvagats något. Beläggningen inom affärsområdet Verkstad/Teknik har varit god. Fakturering och resultat För perioden januari - september uppgick koncernens nettoomsättning till 1.061 mkr (1.329). I omsättningen förra året ingick Stenestams Industri AB som avyttrades i december 2000. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 17 %. Minskningen är till största del hänförlig till affärsområdet Elektronik. Resultatet efter finansiella poster för hela delårsperioden uppgick till -25,1 mkr (25,5). Rörelseresultatet uppgick till -5,9 mkr (41,4). Rörelseresultatet är belastat med en lagernedskrivning av engångskaraktär inom affärsområdet Elektronik med 20 mkr. I rörelseresultatet förra året ingick återbäring på överskottsmedel från SPP med 17,8 mkr. Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 14,1 mkr (23,6). Lägre volymer i kombination med lagernedskrivningen innebär att affärsområdet Elektronik redovisar ett kraftigt försämrat resultat jämfört med samma period förra året. Affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik redovisar bättre resultat än förra året. Under tredje kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning till 267 mkr (450). Minskningen jämfört med förra året är till största del hänförlig till lägre beläggning inom affärsområdet Elektronik. Resultatet efter finansiella poster uppgick under det tredje kvartalet till -26,7 mkr (-7,7). Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick det tredje kvartalet till 0,3 mkr (- 2,6). Elektronik Affärsområdet består av ElektroMekan som är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare inom elektronik. Bolagets huvudinriktning är ytmontering av kretskort. Nettoomsättningen inom Elektronik uppgick till 502 mkr (717). Rörelseresultatet minskade till -10,5 mkr (42,3). Under det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 111 mkr (277) och rörelseresultatet till -21,4 mkr (20,4). Kunders prognoser avseende planerade leveranser under slutet av 2000 och början av 2001 medförde i slutet av förra året en betydande lageruppbyggnad. Lagret har under året kontinuerligt anpassats till det nya marknadsläget och bedöms vara tillbaka på en normal nivå i början av 2002. Lagernedskrivningar av engångskaraktär på telekomprodukter har belastat resultatet med 20 mkr under det tredje kvartalet. Den minskade volymen inom affärsområdet har till viss del kompenserats av kostnadsreduceringar. Antalet anställda reducerades med 85 personer under det första halvåret. Under tredje kvartalet har ett varsel lagts som innebär att antalet anställda kommer att reduceras med ytterligare 60 personer vid årsskiftet. Marknaden för telekomsektorn präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Orderingången på mobiltelefonkomponenter ökade under tredje kvartalet samtidigt som orderingången på produkter till mobila system var fortsatt låg. Marknaden utanför telekom har haft en god utveckling både när det gäller leveransvolymer och orderingång. För resten av året kvarstår tidigare bedömning om ett förbättrat efterfrågeläge och en något högre leveransvolym. Bygg/Miljö Affärsområdet Bygg/Miljö domineras av småhustillverkarna Götenehus och Sjödalshus. Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö uppgick till 430 mkr (453). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (-13,0). Den minskade volymen är hänförlig till avvecklingen av Sjödalshus norska verksamhet. För det tredje kvartalet, som har påverkats av semesterperioden, uppgick nettoomsättningen till 114 mkr (125) och rörelseresultatet till 0,3 mkr (-13,0). Efterfrågan på nyproducerade småhus bedöms ha planat ut något efter en tids uppgång. I storstadsområdena är efterfrågan fortsatt god. Detta gäller i synnerhet i Stockholmsområdet. Avvecklingen av Sjödalshus verksamhet i Norge har belastat organisationen, men följer i stort sett plan. Försäljningsorganisationerna i koncernens båda husföretag förstärks nu successivt för att säkerställa en fortsatt förbättring av marknadspositionerna. Verkstad/Teknik Affärsområdet Verkstad/Teknik består av Elos, Ferrocon och Fixturlaser. Nettoomsättningen inom Verkstad/Teknik uppgick till 133 mkr (164). I jämförbara enheter, exklusive det under förra året sålda Stenestams Industri, ökade omsättningen med 14 %. Rörelseresultatet uppgick till 8,1 mkr (1,6). I jämförbara enheter förbättrades rörelseresultatet med 12 %. Omsättningen det tredje kvartalet uppgick till 43 mkr (51) och rörelseresultatet till 4,1 mkr (-6,5). Samtliga bolag inom affärsområdet har haft en bra orderingång under året och bedöms få en god beläggning under det fjärde kvartalet. Övrigt I Hemapure, som bedriver utveckling av produkter som förenklar livet för dialyspatienter, uppgår Westergyllens ägarandel till 19,4 %. Kliniska studier har nyligen påbörjats. Kärlaccesser från Hemapure har inopererats på två patienter och dialysbehandling har påbörjats. Investeringar Koncernens investeringar i byggnader, mark, maskiner och inventarier uppgick under perioden till 32,4 mkr (32,6). Merparten av periodens investeringar avser utrustning för att möjliggöra en flexiblare produktion inom ElektroMekan och utbyggd produktionskapacitet inom Elos. Finansiell ställning och likviditet Den lägre rörelsevolymen har medfört ett minskat rörelsekapitalbehov och en förbättrad konsolidering. Den finansiella ställningen har, trots den redovisade förlusten under perioden, förbättrats sedan årsskiftet. Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 25,1 % jämfört med 24,1 % vid årsskiftet. Soliditeten uppgick till 22,7 % (21,5). Koncernens kassaflöde förbättrades kraftigt under det tredje kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till 32,1 mkr (-8,5). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 4,3 mkr (-3,0). Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 83,9 mkr jämfört med 49,8 mkr vid årsskiftet. Nettolåneskulden minskade under det tredje kvartalet med 14,3 mkr och uppgick till 345,6 mkr jämfört med 338,2 mkr vid årsskiftet. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick den 30 september 2001 till 811 personer jämfört med 906 vid årsskiftet. Minskningen är till största del hänförlig till kapacitetsanpassningar inom ElektroMekan och Sjödalshus. Moderbolaget Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering, ekonomisk kontroll och teknisk support. Nettoomsättningen uppgick till 7,9 mkr (8,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till -8,0 mkr (4,5). I resultatet förra året ingick resultat från försäljning av aktier med 8,4 mkr samt återbäring från SPP med 2,1 mkr. Andelen riskbärande kapital uppgick till 42,3 % (41,4). Soliditeten uppgick till 39,7 % (39,1). Redovisnings- och värderingsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Bedömning för 2001 Marknadsläget för telekomsektorn är fortfarande osäkert. Efterfrågeläget för affärsområdet Elektronik bedöms förbättras något under resten av året. Beläggningen beräknas bli högre än under tredje kvartalet. Leveransvolymen inom affärsområdet Bygg/Miljö kommer att öka under det fjärde kvartalet. Affärsområdet Verkstad/Teknik bedöms få en god beläggning och en fortsatt positiv utveckling under det fjärde kvartalet. Som helhet bedöms koncernens resultat förbättras under det fjärde kvartalet. Resultatet efter finansnetto för helåret 2001 kommer att bli negativt. Koncernens kassaflöde beräknas bli fortsatt positivt under resten av året. Götene den 25 oktober 2001 Göran Brorsson Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av AB Westergyllens revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01160/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01160/bit0001.pdf

Show as PDF