Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Definitiv bokslutskommuniké 2001

14:30 / 15 February 2002 Elos Medtech Press release

DEFINITIV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 · Nettoomsättningen uppgick till 1.388 mkr (1.851). · Resultatet efter finansnetto uppgick till -35,5 mkr (40,6). · Rörelseresultatet uppgick till -11,3 mkr (62,1). Lagernedskrivningar av engångskaraktär belastar resultatet med 20 mkr. · Lägre leveransvolymer än förväntat under det fjärde kvartalet inom affärsområdena Bygg/Miljö och Elektronik. · Fortsatt positivt kassaflöde. Förbättrad likviditet och finansiell ställning. · Ingen utdelning föreslås. Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. Ekonomisk information 2002 Delårsrapport för första kvartalet lämnas den 25 april 2002. Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den15 augusti 2002. Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 24 oktober 2002. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 78 60 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 09 68 E-post: claes.hansson@westergyllen.se Westergyllen lämnade en preliminär bokslutskommuniké den 5 februari 2002. Innehållet i den preliminära kommunikén överensstämmer med den definitiva bokslutskommunikén. Fakturering och resultat fjärde kvartalet 2001 I delårsrapporten per den 30 september 2001 gjordes bedömningen att koncernens resultat som helhet skulle förbättras under det fjärde kvartalet. Utfallet för 2001 har blivit sämre än vad som tidigare indikerats. Resultatutvecklingen under det fjärde kvartalet har påverkats av betydligt lägre leveransvolymer än förväntat för såväl koncernens småhusverksamhet som affärsområdet Elektronik. Under det fjärde kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning till 328 mkr (522). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,4 mkr (15,1). Nettoomsättningen inom affärsområdet Elektronik uppgick under det fjärde kvartalet till 126 mkr (250). Jämfört med det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 15 mkr. Detta var lägre än vad som tidigare hade förväntats. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -3,0 mkr (11,4). För att anpassa kapaciteten till det osäkra marknadsläget har ett varsel lagts som innebär att antalet anställda kommer att reduceras med 25 personer under första halvåret 2002. För affärsområdet Bygg/Miljö uppgick nettoomsättningen till 149 mkr (204) och rörelseresultatet till -2,1 mkr (-3,7) under det fjärde kvartalet. Leveransvolymen och resultatet är betydligt sämre än förväntat. Den sämre konjunkturen i Tyskland har inneburit en kraftigt försämrad exportvolym under det sista kvartalet. På den svenska marknaden har dessutom ett flertal leveranser förskjutits framåt. Avvecklingen av Sjödalshus verksamhet i Norge följer i stort sett plan, men belastar årets resultat. Samordningen mellan koncernens småhusföretag, Götenehus och Sjödalshus, är under genomförande för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation. Affärsområdet Verkstad/Teknik utvecklades i stort som förväntat under det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 55 mkr (70) och rörelseresultatet till 3,7 mkr (4,1). Fakturering och resultat januari - december 2001 Koncernens fakturering och resultat minskade under 2001. Det kraftigt försämrade marknadsläget inom telekomsektorn har framförallt påverkat affärsområdet Elektronik. Leveransvolymen inom affärsområdet Bygg/Miljö blev lägre än förväntat, delvis beroende på den sämre konjunkturen i Tyskland samt ett flertal leveransförskjutningar i Sverige under slutet av året. Avvecklingen av Sjödalshus verksamhet i Norge har också belastat resultatet. Affärsområdet Verkstad/Teknik hade, trots en nedgång i volymerna till telekomsektorn, en god utveckling under 2001. Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.388 mkr (1.851). Den direkta exportandelen i koncernen uppgick till 26 % (28). Rörelseresultatet uppgick till -11,3 mkr (62,1). Rörelseresultatet är belastat med en lagerned-skrivning av engångskaraktär inom affärsområdet Elektronik på 20 mkr. Utöver detta är rörelse-resultatet dessutom belastat med direkta kostnader, exklusive gemensam administration mm, för avvecklingen av Sjödalshus verksamhet i Norge på ca 4 mkr (25). I rörelseresultatet förra året ingick återbäring på överskottsmedel från Alecta/SPP med 20,2 mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -35,5 mkr (40,6). Den lägre exportvolymen inom affärsområdet Bygg/Miljö under 2001 har medfört ett minskat inflöde av utländsk valuta än beräknat. Koncernens finansnetto har 2001 belastats med valutaförluster på 3,3 mkr för lösen av förfallna terminskontrakt Årets resultat efter skatt uppgick till -27,4 mkr (26,2). Resultatet per aktie uppgick till -9:90 kronor (9:48). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till -1,8 % (12,8). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick till -14,9 % (13,8). Elektronik Affärsområdet Elektronik utgörs av ElektroMekan i Årjäng AB. Telekomsektorn är bolagets enskilt största marknad. Telekombranschens prognostiserade volymer justerades successivt ner under 2001. Leveransvolymerna till telekomsektorn minskade väsentligt. Marknaden utanför telekom utvecklades däremot positivt. Den minskade volymen har till viss del kompenserats med kostnadsreduceringar. Antalet anställda inom affärsområdet Elektronik minskade under 2001 med 145 personer. Nettoomsättningen inom Elektronik uppgick till 628 mkr (967). Den direkta exportandelen uppgick till 25 % (24). Rörelseresultatet, som belastats med lagernedskrivningar av engångskaraktär på 20 mkr, uppgick till -13,5 mkr (53,7). Rörelsemarginalen uppgick till -2,1 % (5,6). Bygg/Miljö Affärsområdet Bygg/Miljö domineras av småhusföretagen Götenehus och Sjödalshus. Läget på den svenska småhusmarknaden har förbättrats de tre senaste åren. Även om efterfrågan under 2001 planade ut något har marknadsförutsättningarna i Sverige varit tillfredsställande. Efterfrågan på den tyska marknaden försämrades successivt under 2001 och medförde betydligt lägre exportvolymer än förväntat. Avvecklingen av Sjödalshus verksamhet i Norge följer tidsmässigt i stort sett plan, men har belastat årets resultat. Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö uppgick till 579 mkr (657). Exportandelen minskade till 22 % (31). Rörelseresultatet uppgick till 2,6 mkr (-16,7). Rörelsemarginalen uppgick till 0,4 % (-2,5). Verkstad/Teknik Affärsområdet Verkstad/Teknik består av Elos, Ferrocon och Fixturlaser. Samtliga bolag inom affärsområdet har haft en bra orderingång under 2001. Beläggningen har varit tillfredsställande. Inom Elos är medicinteknik ett prioriterat område. I samband med att bolagets nya produktions-anläggning i Töreboda blir färdigställd under året skapas resurser för ytterligare satsningar inom det medicintekniska området. Nettoomsättningen inom Verkstad/Teknik uppgick till 187 mkr (234). Exklusive det under förra året sålda Stenestams Industri ökade omsättningen med 11 %. Exportandelen inom affärsområdet uppgick till 40 % (37). Rörelseresultatet uppgick till 11,8 mkr (5,7). Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 % (2,4). Investeringar Koncernens investeringar i byggnader, mark, maskiner, inventarier och patent uppgick till 38,8 mkr (69,5), varav 0,0 mkr (5,5) finansierats genom lokaliseringsbidrag. Finansiell ställning och likviditet Koncernens balansomslutning minskade under året med 178 mkr till 731 mkr (909). Detta tillsammans med att moderbolagets industrifastighet i Götene har skrivits upp med 11,8 mkr har medfört att koncernens konsolidering, trots den redovisade förlusten, har förbättrats sedan förra årsskiftet. Det egna riskbärande kapitalet uppgick vid årsskiftet till 189,4 mkr (219,4), vilket motsvarar 25,9 % (24,1) av totalkapitalet. Koncernens soliditet uppgick till 23,4 % (21,6). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52,3 mkr (-51,6). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 24,1 mkr (- 40,5). Koncernens nettolåneskuld uppgick vid årsskiftet till 327,1 mkr (338,2). Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick vid årsskiftet till 91,2 mkr (49,8). Personal Medelantalet anställda i koncernen var 823 personer (990). Vid årsskiftet uppgick antalet anställda till 739 (906). Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning skall utgå för 2001 (2:25). Redovisnings- och värderingsprinciper Westergyllen tillämpar de rekommendationer från Redovisningsrådet som har trätt i kraft. Bortsett från att Redovisningsrådets rekommendation RR 9 om inkomstskatter har tillämpats fullt ut har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen. Åtgärdsprogram Under andra halvåret 2001 har personalreduceringar genomförts på flera av koncernens enheter. Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 739 personer jämfört med 906 personer vid ingången av förra året. Styrelsen har initierat ett åtgärdsprogram som innebär dels en ytterligare översyn av koncernens totala kostnadsmassa, dels marknadsaktiviteter för att öka beläggningen. Utsikter inför 2002 Westergyllens tidigare inriktning att skapa en mer koncentrerad verksamhetsbas inom den helägda industrirörelsen kvarstår. Marknadsläget för affärsområdet Elektronik präglas av osäkerhet. Den allmänna bedömningen i branschen är att investeringarna inom telekomsektorn kommer att öka under andra halvåret 2002. För affärsområdet Bygg/Miljö bedöms efterfrågan på nyproducerade småhus i Sverige bli i nivå med förra året. Utvecklingen på exportmarknaderna är svårbedömd. Marknadsförutsättningarna för affärsområdet Verkstad/Teknik bedöms som goda. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls i Götene onsdagen den 25 april 2002. Nomineringskommitté Vid ordinarie bolagsstämma 2000 utsågs en nomineringskommitté vars uppgift är att föreslå styrelseledamöter inför 2001 års ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av Lars Runmarker, Sture Öster, Bengt Skoglund och Ingemar Johansson. Årsredovisning Westergyllens årsredovisning beräknas vara klar i mitten av mars 2002 och kommer att finnas tillgänglig på företaget. Den kommer samtidigt att skickas ut till aktieägarna. Götene den 15 februari 2002 AB Westergyllen (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00940/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00940/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén

Show as PDF