Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Preliminär Bokslutskommuniké 2001

15:23 / 5 February 2002 Elos Medtech Press release

PRELIMINÄR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 · Nettoomsättningen uppgick till 1.388 mkr (1.851). · Resultatet efter finansnetto uppgick till ca -35 mkr (40,6). · Rörelseresultatet uppgick till ca -11 mkr (62,1). Lagernedskrivningar av engångskaraktär belastar resultatet med 20 mkr. · Lägre leveransvolymer än förväntat under det fjärde kvartalet inom affärsområdena Bygg/Miljö och Elektronik. · Fortsatt positivt kassaflöde. Förbättrad likviditet och finansiell ställning. Fakturering och resultat januari - december 2001 I delårsrapporten per den 30 september 2001 gjordes bedömningen att koncernens resultat som helhet skulle förbättras under det fjärde kvartalet. Utfallet för 2001 har blivit sämre än vad som tidigare indikerats. Resultatutvecklingen under det fjärde kvartalet har påverkats av betydligt lägre leveransvolymer än förväntat för såväl koncernens småhusverksamhet som affärsområdet Elektronik. För helåret 2001 uppgick koncernens nettoomsättning till 1.388 mkr (1.851). Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca -35 mkr (40,6). Rörelseresultatet uppgick till ca -11 mkr (62,1). Rörelseresultatet är belastat med en lagernedskrivning av engångskaraktär inom affärsområdet Elektronik med 20 mkr. I rörelseresultatet förra året ingick återbäring på överskottsmedel från SPP med 20,2 mkr. Fakturering och resultat fjärde kvartalet 2001 Under det fjärde kvartalet uppgick koncernens nettoomsättning till 328 mkr (522). Resultatet efter finansiella poster uppgick till ca -10 mkr (15,1). Nettoomsättningen inom affärsområdet Elektronik uppgick under det fjärde kvartalet till 126 mkr (250). Jämfört med det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 15 mkr. Detta var lägre än vad som tidigare hade förväntats. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -3 mkr (11,4). För att anpassa kapaciteten till det osäkra marknadsläget har ett varsel lagts som innebär att antalet anställda kommer att reduceras med 25 personer under första halvåret 2002. För affärsområdet Bygg/Miljö uppgick nettoomsättningen till 149 mkr (204) och rörelseresultatet till -2 mkr (-3,7) under det fjärde kvartalet. Leveransvolymen och resultatet är betydligt sämre än förväntat. Den sämre konjunkturen i Tyskland har inneburit en kraftigt försämrad exportvolym under det sista kvartalet. På den svenska marknaden har dessutom ett flertal leveranser förskjutits framåt. Avvecklingen av Sjödalshus verksamhet i Norge följer i stort sett plan, men belastar årets resultat. Samordningen mellan koncernens småhusföretag, Götenehus och Sjödalshus, är under genomförande för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation. Affärsområdet Verkstad/Teknik utvecklades i stort som förväntat under det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 55 mkr (70) och rörelseresultatet till 4 mkr (4,1). Finansiell ställning och likviditet Koncernens finansiella ställning har, trots den redovisade förlusten, förbättrats sedan förra årsskiftet. Andelen eget riskbärande kapital uppgick vid årsskiftet till ca 26 % (24,1). Koncernens kassaflöde var starkt under det fjärde kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det fjärde kvartalet till ca 18 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2001 uppgick till ca 50 mkr (-52). Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 91 mkr (50). Definitiv bokslutskommuniké Definitiv bokslutskommuniké med kompletterande information lämnas som tidigare aviserats fredagen den 15 februari 2002. Götene den 5 februari 2002 AB Westergyllen Styrelsen För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 78 60 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se Claes Hansson, Ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 09 68 E-post: claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/05/20020205BIT00820/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/05/20020205BIT00820/bit0002.pdf

Show as PDF