Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Kallelse till bolagsstämma i AB Westergyllen

14:30 / 25 March 2004 Elos Medtech Press release

Kallelse till bolagsstämma i AB Westergyllen Aktieägarna i AB Westergyllen (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 april 2004 kl 17.00 i Kinnekullesalen, Lundsbrunn Konferens & Kurort i Lundsbrunn, Götene. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 19 april 2004, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 23 april 2004 kl 12.00. Anmälan om deltagande sker under adress Box 17, 533 21 GÖTENE, per telefon 0511-34 53 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post information@westergyllen.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast måndagen den 19 april 2004 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 april 2004. Ärenden 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2003. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor. 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 16. Val av nomineringskommitté. 17. Stämmans avslutande. Förslag under punkt 10 Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för 2003. Förslag under punkterna 12, 13, 14 och 15 Den vid 2003 års ordinarie bolagsstämma valda nomineringskommittén bestående av Sture Öster, Lars Runmarker och Ingemar Johansson förslår följande: - Att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant. - Att arvode till styrelsen skall utgå med 510 000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. - Att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning. - Omval av ordinarie styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Lennart Mårtensson, Richard Persson, Lars Spongberg och Sture Öster samt nyval av Agneta Bengtsson Runmarker. Till styrelsesuppleant föreslås omval av Bo Nilsson. - Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2008. Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt nomineringskommitténs förslag. Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring. Götene i mars 2004 Styrelsen www.westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT00490/wkr0002.pdf

Show as PDF