Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllen genomför strategiskt förvärv och mer än fördubblar koncernens medicintekniska verksamhet genom förvärv av det danska bolaget Pinol A/S.

08:45 / 21 November 2005 Elos Medtech Press release

Westergyllen har förvärvat det danska finmekaniska bolaget Pinol A/S. Bolaget är beläget i Görlöse som ligger utanför Hilleröd, cirka tre mil nordväst om Köpenhamn. Pinols huvudin-riktning är tillverkning av medicintekniska produkter som implantat och instrument. Tillverk-ningen består bland annat av svarvning, fräsning och laserbearbetning av kvalificerade material som specialstål och titan. Pinol har under de senaste åren omstrukturerats från att ha varit ett traditionellt finmekaniskt bolag, med stora leveransvolymer till telekomsektorn, till att nu vara ett bolag med huvudsaklig inriktning mot medicintekniska produkter. Bolaget, som är under tillväxt, beräknas under verksamhetsåret 2005 nå en nettoomsättning på cirka 140 MSEK med ett svagt positivt rörelseresultat. För verksamhetsåret 2006 görs bedömningen att både nettoomsättningen och resultatet kommer att öka. Antalet anställda i Pinol uppgår till 135 personer.

Pinol kommer att komplettera Westergyllens medicintekniska bolag Elos Medical inom affärsområdet Verkstad/Teknik. Tillsammans kommer Pinol och Elos Medical att, som utvecklings- och produktionspartner, vara en av Europas största aktörer när det gäller medicintekniska finmekaniska komponenter och produkter. Nettoomsättningen inom Westergyllens medicintekniska verksamhet bedöms under 2006 uppgå till cirka 300 MSEK. Förvärvet av Pinol beräknas få en positiv effekt på resultatet per aktie under 2006.

- Förvärvet av Pinol är ett viktigt steg i vår strategi att utveckla och bygga upp en företags-grupp med inriktning mot medicinteknikmarknaden, säger Göran Brorsson, VD och koncern-chef för AB Westergyllen. Genom förvärvet mer än fördubblar vi vår medicintekniska verk-samhet. Vi ser också betydande framtida möjligheter inom medicinteknikområdet till både organisk tillväxt och kompletterande förvärv, fortsätter Göran Brorsson.

Förvärvet av Pinol sker med tillträde omgående. Säljare är bolagets VD Sören Olesen och bolagets grundare Ole Christensen med familj, som äger ca femtio procent var. Köpeskilling-en för förvärvet uppgår till 32 MSEK kontant samt 480.000 nyemitterade B-aktier i Wester-gyllen. Utöver detta kan senare en kontant tilläggsköpeskilling utgå, vilken är baserad på resultatet för verksamhetsåret 2006.

Nyemissionen är beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande från ordinarie bolags-stämma den 3 maj 2005. Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i Westergyllen att uppgå till 6.010.000 stycken, fördelade på 1.398.796 A-aktier och 4.611.204 B-aktier.

2005-11-21 AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60, Claes Hansson, ekonomidirektör Westergyllen, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF