Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllens bolagsstämma 2005

19:00 / 3 May 2005 Elos Medtech Press release

På ordinarie bolagsstämma i AB Westergyllen den 3 maj 2005 fastställdes styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2004 ska utgå med 2:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 9 maj 2005. Utdelningen beräknas utbetalas från VPC torsdagen den 12 maj 2005.

VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2004 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari – mars 2005.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Göran Brorsson, Lennart Mårtensson, Lars Spongberg och Sture Öster samt styrelsesuppleanten Bo Nilsson. Till ny styrelsesuppleant valdes Thomas Öster. Tidigare styrelseledamoten Richard Persson hade avböjt omval.

Bolagsstämman beslutade att genomföra en split 2:1 genom att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag. Den nya bolagsordningen innebär att aktiens nominella belopp ändras från 12:50 kronor till 6:25 kronor. Spliten beräknas kunna verkställas den 24 maj 2005. Sista dag för handel med osplitade aktier kommer då att vara den 19 maj 2005.

Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa bolagsstämma kunna fatta beslut om nyemission av högst 870.000 B-aktier efter genomförd split, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att deltaga i emissionen.

Bolagsstämman beslutade att valberedning, som skall lägga fram förslag för beslut på ordinarie bolagsstämma, skall bestå av styrelsens ordförande och en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna.

2005-05-03 AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD på telefon 0511-34 53 15 eller Claes Hansson, ekonomidirektör på telefon 0511-34 53 04.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF