Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Kallelse Till Extra Bolagsstämma I Ab Westergyllen

08:38 / 27 October 2006 Elos Medtech Press release

Aktieägarna i AB Westergyllen (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 november 2006 kl.17.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1 i Götene.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 10 november 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 10 november 2006 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 53 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 10 november 2006, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av minst en justeringsman 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om utdelning av aktier i dotterbolaget Forshem Group AB samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om utdelning av aktier i dotterbolaget Forshem Group AB samt fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Forshem Group AB på i huvudsak följande villkor, varvid varje aktie i AB Westergyllen skall medföra rätt till en aktie i Forshem Group AB. Innehavare av aktie av serie A i AB Westergyllen skall erhålla en aktie av serie A i Forshem Group AB och innehavare av aktie av serie B i AB Westergyllen skall erhålla en aktie av serie B i Forshem Group AB. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen fastställs vara den 21 november 2006. Sista dag för handel i Westergyllen-aktien inklusive rätt till utdelning av aktier i Forshem Group AB kommer då att vara den 16 november 2006. I samband med utdelningen kommer aktierna i Forshem Group AB att noteras på First North, vilket förväntas ske med första handelsdag den 23 november 2006.

Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen och prospekt hålles tillgängliga hos bolaget, Kraftgatan 1 i Götene och på bolagets hemsida www.westergyllen.se från och med den 2 november 2006 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Götene i oktober 2006 Styrelsen

Show as PDF