Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Kallelse till årsstämma i AB Westergyllen

13:42 / 27 March 2006 Elos Medtech Press release

Aktieägarna i AB Westergyllen (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 27 april 2006 kl 17.00 i Kinnekullesalen, Lundsbrunn Konferens & Kurort i Lundsbrunn, Götene.

Anmälan

Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april 2006,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 21 april 2006 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 53 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post . Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den 21 april 2006 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 april 2006.

Ärenden

1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2005. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor. 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 15. Beslut om ändring av bolagsordningen. 16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 17. Förslag till beslut om valberedning. 18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2   Valberedningens förslag till stämmoordförande: Sture Öster

Pkt 10  Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005 med 1:25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås onsdagen den 3 maj 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC måndagen den 8 maj 2006.

Pkt 12  Valberedningens förslag: Sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Pkt 13  Valberedningens förslag: Arvode till styrelsen skall utgå med 570 000 kronor (570 000) att fördelas med 130 000 kronor till styrelsens ordförande, 90 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 40 000 kronor till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Något speciellt arvode för utskottsarbete utgår ej. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Pkt 14  Valberedningens förslag: Omval av ordinarie ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Lennart Mårtensson, Lars Spongberg och Sture Öster. Omval av styrelsesuppleanterna Bo Nilsson och Thomas Öster. Sture Öster föreslås vara styrelseordförande.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt valberedningens ovannämnda förslag.

Pkt 15  Styrelsen föreslår att bolagsordningen anpassas till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft vid årsskiftet. Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att styrelseledamöternas respektive revisorernas mandattid tas bort, att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet, att aktieägare som vill deltaga på bolagsstämma skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före bolagsstämman, att aktieägarna skall ha företrädesrätt även vid kvittningsemissioner samt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, att avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag, att styrelsen får rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget, på de villkor som styrelsen bestämmer, skall ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, att styrelsen ges möjlighet att utse särskilda revisorer samt vissa ändringar av redaktionell karaktär.

Pkt 16  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 700.000 B-aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att deltaga i emissionen. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag. Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta 10,4 procent av totala antalet aktier.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av årsstämmans beslut enligt punkt 16, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Pkt 17  Årsstämman föreslås besluta att den valberedningsprocess som tillämpats inför årsstämman 2006 också skall utgöra grund för kommande valberedningsarbete.    Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2007: - val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och i förekommande fall val av revisorer    - beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorerna.    Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15 och 16 kommer från och med den 13 april 2006 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Kraftgatan 1, Götene, samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i mars 2006 Styrelsen

www.westergyllen.se

Show as PDF