Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

10:57 / 27 April 2006 Elos Medtech Press release

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 10,7 mkr (0,3). Väsentliga resultatförbättringar inom affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik.

  • Nettoomsättningen uppgick till 359 mkr (310).
  • Rörelseresultatet ökade till 14,6 mkr (2,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,7 mkr (0,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 mkr (0,2), vilket motsvarar 1:21 kr (0:03) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,0 mkr (-46,5). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -11,1 mkr (-52,4).
  • Ökad beläggning och väsentliga resultatförbättringar inom affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik. Svag utveckling inom affärsområdet Elektronik.
  • Styrelsen avser att föreslå att affärsområdet Bygg/Miljö delas ut till aktieägarna under hösten 2006.
  • Koncernens verksamhet ska fokuseras mot medicinteknik och finmekanik. Allmänt om verksamheten Westergyllen är en industrikoncern som är organiserad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik.Marknadsförutsättningarna har under perioden varit goda för affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/Tek-nik. Både nettoomsättningen och resultatet har ökat väsentligt. Orderingången inom de båda affärsom-rådena var god. Efterfrågeläget för affärsområdet Elektronik har varit svagt. Orderingången var lägre än leveransvolymen. Beslut har fattats om rationaliseringar och kapacitetsanpassningar inom affärsområdet. Utdelning av affärsområdet Bygg/MiljöAffärsområdet Bygg/Miljö består av Forshemgruppen, som är moderbolag till Götenehus och Sjödalshus, samt en mindre enhet som tillverkar biobränsle.Verksamheten inom Bygg/Miljö har i princip inget gemensamt med koncernens övriga industriella verksamhet inom affärsområdena Verkstad/Teknik och Elektronik. Tillväxtmöjligheterna på bostadsmarknaden och marknadsförutsättningarna för småhusproduktion bedöms som mycket goda. Mot denna bakgrund har styrelsen gjort bedömningen att en självständig foku-serad och resursstark enhet har bättre förutsättningar för att skapa en stark marknadsposition och en god tillväxt. Styrelsen aviserade därför i februari 2006 att man avser att föreslå att den verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Bygg/Miljö organiseras inom Forshemgruppen AB och delas ut, enligt den så kallade Lex ASEA, till Westergyllens aktieägare och att ansökan om separat notering görs för Forshemgruppen. Förslaget ligger i linje med koncernens inriktning mot färre affärsområden. En koncentration och renodling av verksamheten bedöms också på sikt kunna skapa mervärden för aktieägarna. Ett prospekt avseende utdelningen kommer att presenteras under augusti 2006. Avsikten är att förslaget till utdelning av Forshem-gruppen ska föreläggas en extra bolagsstämma under hösten 2006 och att notering skall ske omedelbart därefter.Strategin är också att Westergyllens verksamhet efter genomförd utdelning av Forshemgruppen ska fokuseras mot medicinteknik och finmekanik. Fakturering och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 359,4 mkr (309,5). Rörelseresultatet ökade till 14,6 mkr (2,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,7 mkr (0,3). Resultatförbättringen är hänförlig till affärs-områdena Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik som båda redovisar väsentliga resultatförbättringar jämfört med förra året. Bygg/MiljöAffärsområdet Bygg/Miljö består till största del av småhustillverkarna Götenehus och Sjödalshus som tillsammans är en av de större aktörerna på småhus-marknaden i Sverige. Westergyllens småhusrörelse består dels av en projektverksamhet som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, dels en verksamhet som marknadsför och bygger enskilda styckehus. Efterfrågan på den svenska småhusmarknaden var fortsatt mycket god under början av 2006. Priserna på begagnade småhus har fortsatt att öka. Enligt SCB steg småhuspriserna med tre procent mellan fjärde kvartalet 2005 och första kvartalet 2006. På årsbasis är prisök-ningstakten nu 13 procent. Enligt Boverkets prognos i januari 2006 kommer antalet påbörjade småhus under 2006 att öka med drygt sju procent till ca 13 000 enheter. Nettoomsättningen inom Bygg/Miljö uppgick till 188 mkr (155). Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och uppgick till 11,6 mkr (3,8). Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (2,5). Leveransvolymen i antal enheter ökade med drygt 50 procent jämfört med samma tid förra året. Orderingången inom styckehusverksamheten har under perioden varit god och i nivå med leveransvolymen. Ett antal nya projekt har också tillförts projektportföljen under perioden. Antalet byggrätter i projektportföljen motsvarade vid periodens slut 500 småhus, vilket är en ökning med 30 sedan årsskiftet. Sammantaget bedöms koncernen ha ökat sina marknadsandelar under kvartalet. ElektronikAffärsområdet Elektronik utgörs av Elektromekan som är en av Sveriges större kontraktstillverkare av elektronik. Bolaget tillverkar komponenter och produkter till telekomsektorn, annan mobil kommunikation, processtyrning och verkstadsindustrin.Telekommarknaden har de senaste åren varit Elektromekans största marknadsområde. För att möta en minskad efterfrågan från telekommarknaden har Elektromekan de senaste åren satsat ökade resurser mot industrisegmentet. Den stora skillnaden mellan dessa marknadsområden är att telekommarknaden kännetecknas av få kunder men med stora serie-volymer medan industrisegmentet består av en bredare kundbas men oftast med mindre seriestorlekar. Tillväxten inom industrisegmentet har ännu inte kunnat kompensera de minskade volymerna inom telekom. Tillverkningen av flera arbetsintensiva produkter kommer under året att flyttas till Elektromekans produktionspartners i lågkostnadsländer. Efter en översyn av bolagets verksamhet varslades i början av året 45 medarbetare om uppsägning. Nettoomsättningen inom Elektronik minskade till 72 mkr (111). Rörelseresultatet uppgick till -3,6 mkr (-3,4). Rörelsemarginalen uppgick till -5,0 procent (-3,1). Orderingången under perioden uppgick till 63 mkr (109).Verkstad/TeknikAffärsområdet Verkstad/Teknik består av de finmeka-niska enheterna Pinol, Elos Medical och Elos Precision samt Fixturlaser. Marknadsförutsättningarna för de finmekaniska enheterna var goda under perioden. Både omsättning och resultat ökade väsentligt. Den samordningsprocess som påbörjades i slutet av förra året mellan det då nyförvärvade medicintekniska bolaget Pinol och Elos Medical har fortsatt under perioden. Att öka den medicintekniska rörelsens andel av koncernens totala verksamhet är en uttalad strategi och har hög prioritet. Nettoomsättningen inom Verkstad/Teknik fördubblades under perioden och uppgick till 100 mkr (48). Exklusive det under förra året förvärvade Pinol ökade omsättning-en med 30 procent. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 7,6 mkr (3,3), motsvarande en rörelsemar-ginal på 7,7 procent (6,8). Pinol har under perioden startat upp produktion av ett flertal nya produkter, vilket medfört initiala kostnader. Som en effekt av detta redovisar Pinol endast ett marginellt positivt rörelse-resultat för perioden. Orderingången uppgick under perioden till 93,7 mkr (59,7). Exklusive Pinol ökade orderingången med ca tio procent jämfört med samma period förra året.ÖvrigtWestergyllen ägde vid periodens slut 24,6 procent i Hemapure AB, Uppsala, som är ett medicintekniskt bolag som utvecklar ett system för att på ett enkelt sätt skapa access till blodbanan vid dialys. Det bokförda värdet på aktieinnehavet i Hemapure uppgick vid periodens slut till 9,7 mkr. Därutöver hade Westergyllen lånefordringar på 1,3 mkr. InvesteringarKoncernens investeringar i byggnader, mark, maskiner och inventarier uppgick till 14,0 mkr (11,5). Utöver detta har 2,3 mkr (0,6) investerats i immateriella anläggningstillgångar. Finansiell ställning och likviditetKoncernens balansomslutning, som har ökat med knappt 40 mkr sedan årsskiftet, uppgick till 978 mkr (939). Ökningen är i stort hänförlig till ett ökat innehav av tomter och visningshus inom affärsområdet Bygg/Miljö. Andelen eget riskbärande kapitalet uppgick till 26,8 procent jämfört med 27,2 procent vid årsskiftet. Soliditeten uppgick till 24,0 procent (24,3). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,0 mkr (-46,5). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -11,1 mkr (-52,4). Koncernens nettolåneskuld ökade under perioden med 16,9 mkr och uppgick till 353,2 mkr (336,3). Ökningen är hänförlig till finansiering av den ökade tomtbanken. Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 165,8 mkr jämfört med 171,2 vid årsskiftet. PersonalVid periodens slut hade koncernen 758 heltidsanställda jämfört med 756 vid årsskiftet. ModerbolagetModerbolagets nettoomsättning uppgick till 3,1 mkr (2,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,1 mkr (-1,8). Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 50,9 procent (55,2). Soliditeten uppgick till 49,9 procent (54,0). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 130,8 mkr (129,0). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering.Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Bedömning för 2006 Affärsområdet Bygg/Miljö planeras att delas ut till Westergyllens aktieägare under hösten 2006. Marknadsförutsättningarna för affärsområdet bedöms för närvarande som mycket goda. Både beläggning och resultat inom affärsområdet bedöms bli väsentligt bättre än utfallet 2005. För återstående verksamheter görs bedömningen att förutsättningarna också är goda för affärsområdet Verkstad/Teknik medan affärsområdet Elektronik bedöms få en svag utveckling. Den omstrukturering av verksamheten som nu pågår inom Elektromekan kommer att få full effekt först under årets sista kvartal. Den långsiktiga strategin är att Westergyllens verksamhet ska fokuseras mot medicinteknik och finmekanik.Ekonomisk information 2006 Delårsrapport för det andra kvartalet 2006 lämnas den 17 augusti 2006.Delårsrapport för det tredje kvartalet 2006 lämnas den 27 oktober 2006.Götene den 27 april 2006Göran BrorssonVerkställande direktör För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchefTelefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60E-post: aes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511–34 53 04, 0708–35 09 68 E-post:

Show as PDF