Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Ny ledning och styrelse utsedd i Westergyllens småhusverksamhet inför avknoppningen och noteringen på First North.

09:47 / 5 September 2006 Elos Medtech Press release

Westergyllens affärsområde Bygg/Miljö består till största del av koncernens småhusverksamhet. Under året har affärsområdets verksamhet organiserats inom Forshem-koncernen under ett nytt moderbolag, Forshem Group AB. I Forshem-koncernen ingår även dotterbolagen Götenehus AB, Sjödalshus AB, Forshemgruppen AB och Forshem Biobränsle AB.

Westergyllens styrelse har beslutat att en extra bolagsstämma ska sammankallas i november 2006 för att fatta beslut om utdelning av Forshem-koncernen, enligt den så kallade Lex ASEA, till Westergyllens aktieägare. Avsikten är att Forshem Groups aktie efter utdelningen skall noteras på First North (f d Nya Marknaden).

Till verkställande direktör i Forshem Group har utsetts Claes Hansson som idag är ekonomi- och finanschef i Westergyllen. Claes Hansson är också styrelseordförande i RNB Retail and Brands.

Westergyllens styrelseordförande Sture Öster kommer att vara ordförande i Forshem Group. Övriga ordinarie ledamöter i Forshems styrelse är Camilla Bender Larsson, Kenneth Bergman, Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Lennart Mårtensson och Ulf Runmarker.

Ett prospekt avseende utdelningen kommer att presenteras i månadsskiftet oktober/november 2006. Första noteringsdag är planerad till den 22 november 2006. Erik Penser Fondkommission har utsetts till finansiell rådgivare.

Efter genomförd utdelning av Forshem Group är strategin att Westergyllens verksamhet ska fokuseras mot medicinteknik och finmekanik.

2006-09-05 AB Westergyllen (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 Claes Hansson, ekonomidirektör Westergyllen, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68 Sture Öster, styrelseordförande Westergyllen, telefon 0709- 28 36 81

Show as PDF