Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2006

09:28 / 27 February 2007 Elos Medtech Press release

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3,8 mkr (22,0). Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat inom Medicinteknik. Resultatet har belastats av nedskrivningar inom affärsområde Elektronik.

Utdelning av affärsområde Bygg/Miljö genomförd den 17 november 2006. Forshem Group listat på First North.

Sammanfattning januari-december 2006

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 619 mkr (627).

• Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till -4,6 mkr (11,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16,1 mkr (4,9). Resultatet har belastats av nedskrivningar inom affärsområde Elektronik.

• Kassaflödet för kvarvarande verksamheter från den löpande verksamheten uppgick till 32,1 mkr (40,9). Kassaflödet efter investeringar och försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 8,2 mkr (-22,5).

• Väsentlig tillväxt och resultatförbättring inom Medicinteknik.

• Svag utveckling inom affärsområdet Elektronik. Resultatet har belastats av kostnader för kapacitetsanpassning och nedskrivningar.

• Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 3,8 mkr (22,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (3:94).

• Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0:50 kr (1:25) per aktie.

• Koncernens verksamhet fokuseras mot Medicinteknik och Precisionsteknik.

AB Westergyllen Org.nr: 556021-9650 Box 17  Telefon: 0511-34 53 00 Telefax: 0511-34 53 12 www.westergyllen.se

Allmänt om verksamheten Westergyllen är en industrikoncern som vid verksamhetsårets början var organiserad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Vid en extra bolagsstämma den 16 november beslöts att dela ut Forshem Group AB (tidigare affärsområde Bygg/Miljö) till Westergyllens aktieägare. Koncernen består nu av affärs-områdena Verkstad/Teknik och Elektronik. Beslutet är i linje med koncernens inriktning mot färre affärsområden. Westergyllens verksamhet kommer i framtiden att fokuseras mot medicin- och precisionsteknik.

Marknadsförutsättningarna har under året varit goda för affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik. Nettoomsättningen och resultatet har förbättrats. Efterfrågeläget för affärsområdet Elektronik försämrades väsentligt vilket medfört att netto-omsättningen minskat kraftigt. Betydande kostnader belastar resultatet för de kapacitetsanpassningar och omstruktureringar som genomförts inom affärsområdet under året.

Utdelning av affärsområde Bygg/Miljö Affärsområdet Bygg/Miljö omfattade koncernens småhusverksamhet samt en mindre enhet som tillverkar biobränsle. Under andra kvartalet 2006 omorganiserades affärsområdet i en ny koncern under moderbolaget Forshem Group AB. I den nya koncernen ingår dotterbolagen Forshem Industri, Götenehus, Sjödalshus och Forshem Biobränsle.

Vid extra bolagsstämma den 16 november 2006 beslutades att dela ut Forshem Group AB, enligt Lex ASEA, till Westergyllens aktieägare. Efter utdelningen listas Forshems B-aktie på First North sedan den 23 november 2006.

Resultatet från affärsområde Bygg/Miljö för perioden 1 januari till 16 november 2006 ingår i denna rapport. Resultatet har exkluderats från alla intäkts- och kostnadsposter i resultaträkningen och redovisas som ett netto, efter skatt, i posten ”Resultat från avvecklade verksamheter”.

Fakturering och resultat fjärde kvartalet 2006 Koncernens nettoomsättning, för kvarvarande verksamheter, uppgick under fjärde kvartalet 2006 till 157 mkr (186).

Affärsområdet Verkstad/Teknik redovisar ett förbättrat resultat under kvartalet främst påverkat av ett mycket bra resultat inom segmentet Medicinteknik medan segmentet Precisionsteknik till viss del påverkades negativt av extraordinära kostnader. Resultatet inom affärsområdet Elektronik belastas av nedskrivningar av lager med 2,8 mkr. Justerat för nedskrivningen förbättrades resultatet jämfört med föregående kvartal. Som en del av omstruktureringen av affärsområde Elektronik har resultatet under kvartalet belastats med nedskrivningar av koncernövervärden (goodwill mm) på 9,2 mkr.

Rörelseresultatet för kvartalet minskade till – 5,4 mkr (4,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8,8 mkr (2,9).

Fakturering och resultat Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 619 mkr (627). Rörelseresultatet minskade till – 4,6 mkr (11,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16,1 mkr (4,9). Den lägre nettoomsättningen och det försämrade resultatet är till större delen hänförligt till affärsområdet Elektronik. Omstruktureringen av affärsområde Elektronik har medfört att resultatet belastats med nedskrivningar uppgående till 12,0 mkr (0).

Koncernens finansnetto försämrades under 2006 med 4,5 mkr och uppgick till -11,5 mkr (-6,9). Ökningen är hänförlig till helårseffekten av förvärvet av dotterbolaget Pinol som genomfördes under november 2005.

Resultatet från affärsområde Bygg/Miljö för perioden 1 januari till 16 november 2006 ingår i resultaträkning som ”Avvecklade enheter” och uppgår till 17,5 mkr efter skatt.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 3,8 mkr (22,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:62 kronor (3:94).

Verkstad/Teknik Affärsområdet Verkstad/Teknik består av Pinol och Elos Medical inom medicinteknik samt Elos Precision och Fixturlaser inom precisionsteknik. Affärsområdet kommer fortsättningsvis att redovisas som två segment, Medicinteknik och Precisionsteknik.

Nettoomsättningen inom affärsområdet ökade med 56 procent till 402 mkr (258). För jämförbara enheter uppgick ökningen till 10 procent. Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 34,2 mkr (23,0).

Medicinteknik Medicinteknik, som är ett prioriterat tillväxtområde inom koncernen, har utvecklats positivt under 2006. Efterfrågan har varit god under året och koncernens marknadsposition har stärkts. Detta gäller speciellt dentalsegmentet. Under året har ett aktivt samordningsarbete och erfarenhetsutbyte mellan Elos Medical och Pinol bedrivits. Pinol har under året startat upp ett flertal nya produkter vilket initialt medförde ökade kostnader. Pinols resultat har förbättrats väsentligt under det fjärde kvartalet delvis påverkat av poster av engångskaraktär. Nettoomsättningen uppgick till 251 mkr (114) vilket motsvarar en ökning med 30 mkr (14 procent) för jämförbara enheter. Rörelseresultatet har förbättrats successivt under året och uppgick till 26,3 mkr (8,5) vilket ger en rörelsemarginal på 10,5 procent (7,5). Rörelsemarginalen uppgick under andra halvåret till 14,9 procent.

Precisionsteknik Nettoomsättningen uppgick till 151 mkr (145). Omstruktureringen av Elos Precisions enhet i Töreboda, vilket omfattar nedläggning av stansverksamheten och en koncentration till skärande bearbetning av runda ämnen, har påverkat omsättningen och resultatet negativt under året. Verksamheten vid enheten i Årjäng har fortsatt att utvecklas positivt. Under 2006 har ett omfattande investeringsprogram genomförts vid de båda enheterna vilket skapat en konkurrenskraftig struktur för framtiden. Efterfrågan för Fixturlasers produkter har förbättrats under året. Under 2006 har en ny generation av uppriktningsinstrument lanserats med god respons från marknaden. Resultatet förbättrades. Det sammantagna rörelseresultatet uppgick till 7,9 mkr (14,5). Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 procent (10,0).

Elektronik Affärsområdet Elektronik utgörs av Elektromekan som är en större kontraktstillverkare av elektronik. Bolaget tillverkar komponenter och produkter till mobil kommunikation, processtyrning och verkstadsindustrin.

Marknaden för kontraktstillverkning av elektronik har under de senaste åren kännetecknats av betydande variationer i efterfrågan. Detta har speciellt karaktäriserat telekommarknaden som historiskt varit Elektromekans största marknadsområde. På grund av nyutvecklad teknik har en av volymprodukterna de senaste åren, kretskort till mobiltelefonbatterier, successivt fasats ut under 2005 och början av 2006. Under 2006 minskade leveranserna till telekomsegmenten med ca 200 mkr jämfört med 2005. För att möta en minskad efterfrågan från telekommarknaden har Elektromekan de senaste åren satsat ökade resurser mot industrisegmentet. Tillväxten inom industrisegmentet som uppgick till ca 50 mkr, en ökning med ca 75 procent, har ännu inte kunnat kompensera de minskade volymerna inom telekomsegmentet.

Nettoomsättningen inom affärsområde Elektronik minskade med 43 procent och uppgick till 221 mkr (390). Rörelseresultatet uppgick till -24,7 mkr (-2,4) vilket har påverkats negativt med 2,8 mkr av nedskrivningar av lager. Resultatet har väsentligt belastats av kostnader för uppsägning av övertalig personal på grund av den minskade volymen. Rörelsemarginalen uppgick till -11,2 procent (- 0,6).

Övrigt Nedskrivning av goodwill och koncernmässiga övervärden i maskiner och inventarier avseende affärsområde Elektronik har belastat resultatet med -9,2 mkr.

Under andra kvartalet 2006 förvärvade Gambro rörelsen och tillgångarna i det delägda bolaget Hemapure. Den slutgiltiga köpeskillingens storlek är avhängig av den sålda verksamhetens framtida utveckling under kommande år och är svår att slutgiltigt fastställa. Det bokförda värdet uppgick vid årsskiftet till 8,5 mkr.

Investeringar Koncernens investeringar i byggnader, mark, maskiner och inventarier uppgick till 45,1 mkr (37,9). Utöver detta har 6,5 mkr (5,8) investerats i immateriella anläggningstillgångar.

Finansiell ställning och likviditet Koncernens balansomslutning har minskat med 332 mkr och uppgår till 607 (939). Utdelningen av affärsområdet Bygg/Miljö har minskat balans-omslutningen med 253 mkr.

Koncernens nettolåneskuld minskade under året med 40,8 mkr och uppgick till 295,5 mkr (336,3). Koncernens likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 63,1 mkr (171,2).

Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 27,3 procent (27,2). Soliditeten uppgick till 24,5 procent (24,3).

Koncernens kassaflöde från den kvarvarande löpande verksamheten uppgick till 32,1 mkr (40,9). Kassaflödet efter investeringar och försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 8,2 mkr (-22,5).

Personal Vid periodens slut hade koncernen 495 (528) heltidsanställda vilket innebär en minskning med 33 under året.

Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0:50 kr (1:25) per aktie. Den totala utdelningen uppgår enligt förslaget till 3,0 mkr.

Moderbolaget Moderbolaget handlägger förutom centrala ledningsfrågor även koncernstödjande verksamheter såsom finansiering och ekonomisk kontroll. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 7,1 mkr (10,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9 mkr (2,4). I resultatet ingår koncerninterna utdelningar och nedskrivningar av aktier i dotterbolag på netto 11,7 mkr (11,3). Resultatet har belastats med kostnader i samband med utdelningen av affärsområde Bygg/Miljö uppgående till 3,8 mkr. Andelen eget riskbärande kapital uppgick till 65,9 procent (55,2). Soliditeten uppgick till 65,9 procent (54,0). Moderbolagets likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgick till 50,1 mkr (129,0).

Redovisningsprinciper Denna rapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2005.

Utsikter inför 2007 Strategin är att Westergyllens verksamhet fokuseras mot Medicinteknik och Precisionsteknik.

Förutsättningarna för en fortsatt stabil tillväxt för Medicinteknik bedöms som mycket goda för 2007. Inledningen av året kommer dock inte bli lika stark som avslutningen för 2006.

Inom Precisionsteknik beräknas ökande volymer successivt under året.

Leveransvolymer och resultat väntas bli förbättrade för affärsområde Elektronik.

Sammantaget bedöms resultatet förbättras väsentligt under 2007.

Årsstämma Årsstämma hålls i Götene den 25 april 2007.

Valberedning Vid ordinarie årsstämma 2006 bestämdes att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande, en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens uppgift inför 2007 års ordinarie årsstämma är att lämna förslag på styrelseledamöter samt arvoden till styrelsen och revisorerna.

Valberedningen inför årsstämman 2007 består av Bo Nilsson, Lars Runmarker och Sture Öster som representanter för de största aktieägarna och Ingemar Johansson som representant för de mindre aktieägarna.

Årsredovisning Westergyllens årsredovisning beräknas vara klar i månadsskiftet mars/april 2007 och kommer att finnas tillgänglig på företaget. Den kommer samtidigt att skickas till aktieägarna.

Ekonomisk information 2007 Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 25 april 2007. Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 16 augusti 2007. Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 25 oktober 2007.

Götene den 27 februari 2007

Göran Brorsson Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60  E-post:  

Show as PDF