Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Pressrelease

08:11 / 26 April 2007 Elos Medtech Press release

På årsstämman i AB Westergyllen den 25 april 2007 fastställdes styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2006 ska utgå med 0:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 30 april 2007. Utdelningen beräknas utbetalas från VPC fredagen den 4 maj 2007.

VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2006 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari – mars 2007.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Göran Brorsson, Lars Spongberg och Sture Öster samt styrelsesuppleanterna Bo Nilsson och Thomas Öster. Nyval av Erik Löwenadler – Group Senior Vice President, Saab – som ordinarie styrelse-ledamot.

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag som framgår av kallelsen.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar de personer som ingår i koncernens ledningsgrupp samt verkställande direktören för respektive dotterbolag i koncernen.

Årsstämman beslutade att valberedning, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämma, skall bestå av styrelsens ordförande och en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna.

2007-04-27 AB Westergyllen (publ)


För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD på telefon 0511-34 53 15.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom affärsområdena Medicinteknik, Precisionsteknik och Elektronik. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF