Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllen får ny sektorklassificering som Health Care-bolag i OMX Nordiska Börs kurslistor

08:30 / 2 January 2008 Elos Medtech Press release

Från och med den 4 februari kommer Westergyllens B-aktie att sektorklassificeras som Health Care-bolag i OMX Nordiska Börs kurslistor. Den fullständiga beteckningen är 35101010 - Health Care Equipment.

Westergyllen koncernen har under de senaste två åren omstrukturerats från att ha varit en diversifierad industrikoncern verksam inom småhustillverkning (Forshem Group AB), elektronikproduktion och verkstadsindustri. Småhusverksamheten har delats ut till koncernens aktieägare under november 2006. Vid månadsskiftet november/december 2007 avyttrades elektronikverksamheten.

Koncernens verksamhet är idag koncentrerad till Medicinteknik och Precisionsteknik. Inom Medicinteknik, som svarar för 2/3 av koncernvolymen, är Westergyllen idag en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av finmekaniska medicinteknikprodukter och komponenter, exempelvis dentala och ortopediska implantat och instrument. Medicinteknik är ett prioriterat tillväxtområde inom koncernen. Affärsområdet Precisionsteknik omfattar uppdragstillverkning av finmekaniska delsystem och komponenter till bl a turbin, offshore och hydraliksegmenten samt utveckling, tillverkning och marknadsföring av laserbaserade uppriktningssystem.

Lidköping den 1 februari 2008

AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0510 48 43 65, 070 511 78 60.

Westergyllens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Press release

Westergyllen assigned new sector classification as Health Care Company on OMX Nordic Exchange share price lists

Effective February 4, the Westergyllen B share will be sector classified as a health care company on the OMX Nordic Exchange share price lists. The full designation is 35101010 – Health Care Equipment.

During the past two years, the Westergyllen Group has been restructured from being a diversified industrial group active in production of single-family homes (Forshem Group AB), electronics and in the engineering industry. The housing operations were distributed to the shareholders in November 2006. The electronics operations were divested at the end of November 2007.

Today, the Group’s operations are focused on Medical Technology and Precision Technology. Within Medical Technology, which accounts for two thirds of the Group’s volume, Westergyllen today is one of Europe’s leading development and production partners for fine precision medical-technical products and components, such as dental and orthopaedic implants and instruments. The Precision Technology business area comprises contract manufacture of precision components in such segments as turbines, offshore and hydraulics as well as development, manufacturing and marketing of laser-based alignment and positioning systems.

Lidköping, February 1, 2008

AB Westergyllen (publ)

For further information, contact Göran Brorsson, Managing Director and CEO of Westergyllen, +46 (0)510 48 43 65, +46 (0)70 511 78 60.

Westergyllen’s operations comprise development, manufacturing and marketing to international customers who need complex products used in demanding environments within the Medical Technology and Precision Technology business areas. For additional information, visit www.westergyllen.se.

Show as PDF