Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2008

13:00 / 24 October 2008 Elos Medtech Press release

Fortsatt tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 15 % till 360 mkr (312). Orderingången ökade med 17 % till 374 mkr (320).

Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 26,0 mkr (25,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 38,3 mkr (12,4).

Sammanfattning januari – september 2008

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 15 % och uppgick till 360 mkr (312). Orderingången uppgick under perioden till 374 mkr (320).
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter förbättrades och uppgick till 35,5 mkr (34,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 26,0 mkr (25,6). Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 18,6 mkr (18,3) vilket motsvarar 3:08 kr (3:01) per aktie.
  • Kassaflödet för kvarvarande verksamheter från den löpande verksamheten uppgick till 38,3 mkr (12,4). Kassaflödet efter investeringar och försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 25,1 mkr (-7,1).
  • Bolagets firma har ändrats till Elos AB för att markera koncernens nya inriktning.
  • Elos B-aktie är sedan februari 2008 sektorklassificerat som Health Care-bolag av NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2008 kl 13.00 (CET).

Show as PDF