Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Teckning genomförd av Elos Konvertibler 2008/2011

10:00 / 6 October 2008 Elos Medtech Press release

- 13 920 000 kr emissionsbelopp - 185 600 konvertibler - 75 kr konverteringskurs - 4,45 % konvertibelränta

Elos ABs årsstämma (fd AB Westergyllen) den 28 april 2008 beslöt att godkänna styrelsens beslut att uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 16 000 000 kronor, som kan konverteras till aktier av serie B, genom emission av högst 200 000 st konvertibler, med en löptid från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2011.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som vid teckningstidens utgång den 30 maj 2008 är tillsvidareanställda i Elos AB eller dess svenska dotterbolag eller innehar motsvarande anställning i något av Elos AB utländska dotterbolag och som vid nämnda tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Rätt till teckning tillfaller även de som senast under teckningstiden träffat avtal om kommande tillsvidareanställning med Elos AB eller dess svenska dotterbolag eller motsvarande anställning i något av Elos AB utländska dotterbolag. Anmälan om teckning har gjorts under perioden 19 maj till 30 maj 2008.

Anställda inom Eloskoncernen har tecknat Elos Konvertibler 2008/2011 om totalt 13 920 000 kr motsvarande 185 600 konvertibler till konverteringskursen 75 kronor. Tilldelningen blev enligt teckningsanmälan. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen 3,1 procent av aktiekapitalet och 1,2 procent av röstetalet, baserat på antalet idag registrerade aktier. Konvertibelräntan är fastställd till 4,45 %.

Varje konvertibel kan, under perioden 1 maj till 15 juni 2011, konverteras till en aktie av serie B i Elos AB.

Lidköping, 2008-06-10

Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Karin Edholm, CFO, 0510 48 43 64, eller 073 274 52 92.

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2008 kl 10.00 (CET).

Show as PDF