Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007

13:00 / 22 February 2008 Elos Medtech Press release

Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade till 37,3 mkr (20,1) för året. Rörelsemarginalen uppgick till 11,6% (7,3) och för fjärde kvartalet 12,7 % (10,2).

Sammanfattning januari – december 2007

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 8 % och uppgick till 433 mkr (400). • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ökade med 71 % och uppgick till 50,1 mkr (29,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 37,3 mkr (20,1). Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 27,9 mkr (18,6) vilket motsvarar 4:61 kr (3:07) per aktie. • Kassaflödet för kvarvarande verksamheter från den löpande verksamheten uppgick till 26,8 mkr (43,7). Kassaflödet efter investeringar och försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 9,3 mkr (22,4). • God tillväxt och förbättrat resultat inom koncernens samtliga affärsområden. • Koncernens resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 25,4 mkr (3,8). Resultatet per aktie uppgick till 4:20 kronor (0:62). • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1:50 kr (0:50) per aktie.

Sammanfattning oktober – december 2007

• Nettoomsättningen ökade med 11 % och uppgick till 121 mkr (109). • Rörelseresultatet ökade med 39 % och uppgick till 15,3 mkr (11,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,7 mkr (8,2). • Resultatet efter skatt uppgick till 9,6 mkr (7,6). Resultatet per aktie uppgick till 1:59 kronor (1:26) för kvarvarande verksamheter.

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705–11 78 60 

Year-end Report January 1 – December 31, 2007

Profit after financial items for remaining units rose to SEK 37.3 M (20.1) during 2007. Operating margin was 11.6% (7.3) and for the fourth quarter 12.7 % (10.2).

January – December 2007 summary • Net sales for remaining operations rose 8% to SEK 433 M (400). • Operating profit for remaining operations increased 71% and amounted to SEK 50.1 M (29.4). Profit after financial items amounted to SEK 37.3 M (20.1). Profit after tax for remaining operations totaled SEK 27.9 M (18.6), corresponding to SEK 4.61 (3.07) per share. • Cash flow for remaining operations from operating activities amounted to SEK 26.8 M (43.7). Cash flow from investments and sales of fixed assets totaled SEK 9.3 M (22.4). • Favorable growth and improved earnings within all of the Group’s business areas. • Consolidated profit after tax including divested operations amounted to SEK 25.4 M (3.8). Earnings per share totaled SEK 4.20 (0.62). • The Board proposes a dividend of SEK 1.50 (0.50) per share.

October – December 2007 summary • Net sales rose 11% and amounted to SEK 121 M (109). • Operating profit was up 39% to SEK 15.3 M (11.0). Profit after financial items totaled SEK 11.7 M (8.2). • Profit after tax amounted to SEK 9.6 M (7.6). Earnings per share totaled SEK 1.59 (1.26) for remaining operations.

For further information, contact: Göran Brorsson, Managing Director and CEO +46 (0)510-48 43 65, +46 (0)705–11 78 60 

Show as PDF