Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Kallelse till årsstämma i AB Westergyllen

08:30 / 28 March 2008 Elos Medtech Press release

Aktieägarna i AB Westergyllen (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 april 2008 kl 17.00 på Stadshotellet i Lidköping.

Anmälan Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 22 april 2008,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 22 april 2008 kl 12.00 under adress Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, per telefon 0510-48 43 60, per telefax 0510-680 04 eller via e-post . Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden, dock högst två.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast tisdagen den 22 april 2008 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 22 april 2008.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfördas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller dylikt för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakt i original samt bestyrkta kopior av behörighetshandlingar (reg.bevis el dyl.) vara bolaget tillhanda senast den 22 april 2008.

Ärenden 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2007 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer 14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer 15. Styrelsens förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen 16. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av emission av konvertibler 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 19. Förslag till beslut om valberedning 20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2  Val av ordförande vid stämman   Valberedningens förslag till stämmoordförande: Sture Öster

Pkt 10 Förslag till beslut om vinstdisposition   Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007 med 1:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fredagen den 2 maj 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC onsdagen den 7 maj 2008.

Pkt 12-14 Förslag till val av styrelse, revisor och arvoden   Valberedningen förslår att stämman beslutar enligt följande: Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Arvode till styrelsen skall utgå med 650 000 kronor (570 000) att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 kronor till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Något speciellt arvode för utskottsarbete utgår ej. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

  Omval av ordinarie ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Erik Löwenadler , Lars Spongberg och Sture Öster. Omval av styrelsesuppleanterna Bo Nilsson och Thomas Öster. Sture Öster föreslås vara styrelseordförande. Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt valberedningens ovannämnda förslag.

Pkt 15 Styrelsens förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen enligt nedan:   § 1 Bolagets firma är Elos AB. Bolaget är publikt (publ).   § 3 Ordet verkstad bytes ut mot finmekanisk verkstadsindustri.    Pkt 16 Styrelsens förslag till beslut om godkännande av emission av konvertibler Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om emission av högst 200 000 st konvertibler om sammantaget nominellt högst 16 000 000 kronor. Konvertiblerna föreslås löpa fr o m den 1 juli 2008 t o m den 30 juni 2011. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i AB Westergyllen (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna skall tecknas fr o m den 19 maj t o m den 30 maj 2008. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 30 juni 2008. Emissionskursen ska vara nominellt belopp. Konvertiblerna ska löpa med fast ränta som bl a baseras på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna. Konvertering till aktier av serie B kan påkallas fr o m den 1 maj t o m den 15 juni 2011. Konverteringskursen ska motsvara 125 procent av den för aktier av serie B på Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 30 april 2008 t o m den 7 maj 2008. Konverteringskursen ska dock vara lägst 55 kronor. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 250 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning med ca 3,3 procent av aktiekapitalet och ca 1,2 procent av röstetalet.

Pkt 17 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission   Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 600 000 B-aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att deltaga i emissionen. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag. Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvara detta 9 procent av totala antalet aktier.

Pkt 18 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.

Riktlinjerna skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp, för närvarande verkställande direktören, teknisk chef och ekonomichef samt verkställande direktören för respektive dotterbolag i koncernen. Riktlinjerna skall gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 30 till 40 procent av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till tjugofyra månader. Avräkning skall ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.

  Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Pkt 19 Förslag till beslut om valberedning   Årsstämman föreslås besluta att den valberedningsprocess som tillämpats inför årsstämman 2008 också skall utgöra grund för kommande valberedningsarbete.

  Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

  Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2009: - val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och i förekommande fall val av revisorer   - beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorerna.

Övrigt   Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag kommer från och med den 14 april 2008 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Nya Stadens Torg 10, Lidköping, samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Lidköping i mars 2008 Styrelsen

Informationen i denna pressrelease är sådan som Westergyllen ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2008 kl 08.30 (CET).

Show as PDF