Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2008

13:00 / 28 April 2008 Elos Medtech Press release

Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter ökade till 9,8 mkr (6,6). Rörelsemarginalen uppgick till 11,1% (8,9)

Ny sektorklassificering som Health Care-bolag av OMX

Styrelsen föreslår årsstämman att bolagets firma ändras till Elos AB

Sammanfattning januari – mars 2008

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 13 % och uppgick till 115 mkr (102).

• Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter förbättrades med 42 % och uppgick till 12,8 mkr (9,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,8 mkr (6,6). Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 7,0 mkr (4,7) vilket motsvarar 1:16 kr (0:77) per aktie.

• Kassaflödet för kvarvarande verksamheter från den löpande verksamheten uppgick till 6,6 mkr (9,4). Kassaflödet efter investeringar och försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 1,2 mkr (4,4).

• Tillväxt och förbättrat resultat inom koncernens samtliga affärsområden.

• Westergyllens B-aktie är sedan februari 2008 sektorklassificerat som Health Care-bolag i OMX Nordiska Börs kurslistor.

• Styrelsen föreslår årsstämman att bolagets firma ändras till Elos AB för att markera koncernens nya inriktning.´

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705–11 78 60  E-post:

Show as PDF