Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Pressrelease från Westergyllens årsstämma

08:30 / 29 April 2008 Elos Medtech Press release

Årsstämman beslutade bl a om - att bolagets namn ändras till Elos AB - emission av konvertibellån till koncernens anställda

På årsstämman i AB Westergyllen den 28 april 2008 fastställdes styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2007 ska utgå med 1:50 kronor per aktie. Som avstämnings-dag bestämdes fredagen den 2 maj 2008. Utdelningen beräknas att utbetalas från VPC onsdagen den 7 maj 2008.

VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2007 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten första kvartalet 2008.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Göran Brorsson, Erik Löwenadler, Lars Spongberg och Sture Öster samt styrelsesuppleanterna Bo Nilsson och Thomas Öster. Sture Öster valdes till ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag som bl a innebär att bolagets firma ändras till Elos AB (publ).

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om godkännande av emission av högst 200 000 st konvertibler om sammantaget nominellt högst 16 000 000 kronor till bolagets anställda. Konvertiblerna ska löpa fr o m den 1 juli 2008 t o m den 30 juni 2011.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 600 000 B-aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar de personer som ingår i koncernens ledningsgrupp samt verkställande direktören för respektive dotterbolag i koncernen.

Årsstämman beslutade att valberedning, som skall lägga fram förslag för beslut på årsstämma, skall bestå av styrelsens ordförande och en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna.

Lidköping, 2008-04-29 AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef, på telefon 0510 48 43 65 eller 0705 11 78 60.

Westergyllens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Westergyllen ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2008 kl 08.30 (CET).

Show as PDF