Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Fastställda villkor för konvertibelt förlagslån i AB Westergyllen (under namnändring till Elos AB)

13:30 / 12 May 2008 Elos Medtech Press release

Villkoren för Westergyllens konvertibler har fastställts: - 200 000 st konvertibler - 75 kronor konverteringskurs - 4,45 % konvertibelränta

Westergyllens årsstämma den 28 april 2008 beslöt att godkänna styrelsens beslut att uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 16 000 000 kronor, som kan konverteras till aktier av serie B, genom emission av högst 200 000 st konvertibler, med en löptid från och med den 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2011.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som vid teckningstidens utgång den 30 maj 2008 är tillsvidareanställda i AB Westergyllen eller dess svenska dotterbolag eller innehar motsvarande anställning i något av AB Westergyllens utländska dotterbolag och som vid nämnda tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Rätt till teckning tillfaller även de som senast under teckningstiden träffat avtal om kommande tillsvidareanställning med AB Westergyllen eller dess svenska dotterbolag eller motsvarande anställning i något av AB Westergyllens utländska dotterbolag. Anmälan om teckning ska ske under perioden 19 maj till 30 maj 2008.

Varje konvertibel kan, under perioden 1 maj till 15 juni 2011, konverteras till en aktie av serie B i Westergyllen. Konverteringen kan ske till en kurs motsvarande 125 procent av den för aktier av serie B i Westergyllen, på OMX Nordiska Börs i Stockholms officiella kurslista, noterade genomsnittliga senaste betalkurs under perioden från och med den 30 april till och med den 7 maj 2008.

Konverteringskursen har nu fastställts till 75 kronor och emissionsbeloppet till högst 15 000 000 kronor motsvarande 200 000 stycken konvertibler. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen ca 3,3 procent av aktiekapitalet och ca 1,2 procent av röstetalet, baserat på antalet idag registrerade aktier. Konvertibelräntan har fastställts till 4,45 %.

- Det är våra gemensamma arbetsinsatser som utgör grunden för att vi ska nå de framtida målen. Min förhoppning är att flertalet av koncernens medarbetare ska se positivt på detta erbjudande och på så sätt bli framtida aktieägare i koncernen, säger VD och koncernchef Göran Brorsson.

Lidköping, 2008-05-12

AB Westergyllen (publ) under namnändring till Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Karin Edholm, CFO, 0510 48 43 64, eller 0703 74 52 92.

Westergyllens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Westergyllen ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2008 kl 13.30 (CET).

Show as PDF