Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009

08:00 / 23 October 2009 Elos Medtech Press release

  • Nettoomsättningen minskade med ca 18 %* och uppgick till 309 mkr (360). Orderingången minskade med ca 20 %* och uppgick till 307 mkr (365). Under tredje kvartalet förbättrades orderingången, jämfört med andra kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,8 mkr (35,5). Resultatet har belastats av kostnader, 3,3 mkr, för kapacitetsanpassningar. Sammantaget har hittills under året åtgärder genomförts vilka medför en kostnadsminskning motsvarande 30 mkr i årstakt.
  • Förbättrad resultatutveckling inom affärsområde Precisionsteknik.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 mkr (38,3).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,2 mkr (26,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,3 mkr (18,6) vilket motsvarar 0,05 kr (3:08) per aktie.

VD Göran Brorsson kommenterar: ”Våra kunders lagerpositioner och osäkerheter kring marknadsutvecklingen har fortsatt att påverka koncernens volymutveckling negativt. Detta har resulterat i mindre orderstorlekar och flyttningar av leveranser, vilket medfört att utvecklingen under tredje kvartalet blev sämre än våra förväntningar. Samtidigt har vårt arbete med att förbättra vår marknadsposition inom Medicinteknik resulterat i att vi under det tredje kvartalet haft en oproportionerligt stor andel av inkörning av nya produkter. Här skapar vi en plattform för tillväxt 2010.”


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2009 kl 08.00 (CET).

Show as PDF