Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2008

13:09 / 20 February 2009 Elos Medtech Press release

Nettoomsättningen ökade med 11 %* till 499 mkr (433). Orderingången ökade med 10 %* till 507 mkr (444).

Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 37,0 mkr (37,3).

Starkt förbättrat kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 69,7 mkr (26,8).

Fortsatt stabilt rörelseresultat under fjärde kvartalet, 14,8 mkr (15,3).

Styrelsen föreslår en utdelning på 1:50 kronor (1:50) per aktie.

Sammanfattning januari – december 2008

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 11 %* och uppgick till 499 mkr (433). Orderingången ökade med 10 %* och uppgick till 507 mkr (444).
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 50,3 mkr (50,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 37,0 mkr (37,3).
  • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 27,9 mkr (27,9) vilket motsvarar 4:62 kr (4:61) per aktie före utspädning.
  • Kassaflödet från den kvarvarande löpande verksamheten förbättrades till 69,7 mkr (26,8). Kassaflödet efter investeringar och försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 53,9 mkr (9,3).
  • Elos B-aktie är sedan februari 2008 sektorklassificerat som Health Care-bolag av NASDAQ OMX Stockholm AB.
  • Styrelsen föreslår en utdelning 1:50 kronor (1:50) per aktie.Okt-decOkt-decJan-dec Jan-decKvarvarande verksamheter2008200720082007Nettoomsättning, mkr139,3120,8499,4432,8Tillväxt, %11,8*11,211,3*8,1Rörelseresultat, mkr14,815,350,350,1Rörelsemarginal, %10,612,710,111,6Resultat efter finansiella poster11,011,737,037,3Resultat efter skatt9,39,627,927,9Vinst per aktie före utspädning, kr1:541:594:624:61* Justerat för årets valutakursförändringar.

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2009 kl 13.00 (CET).

Show as PDF