Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Kallelse till årsstämma i Elos AB

08:30 / 27 March 2009 Elos Medtech Press release

Aktieägarna i Elos AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2009 kl 17.00 i Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 23 april 2009,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 23 april 2009 kl 12.00 under adress Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, per telefon 0510 48 43 60, per telefax 0510 680 04 eller via e-post . Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden, dock högst två.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast torsdagen den 23 april 2009 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 april 2009.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller dylikt för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakt i original samt bestyrkta kopior av behörighetshandlingar (reg.bevis el dyl.) vara bolaget tillhanda senast den 23 april 2009.

Ärenden 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2008 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 16. Förslag till beslut om valberedning 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2  Val av ordförande vid stämman   Valberedningens förslag till stämmoordförande: Sture Öster

Pkt 10 Förslag till beslut om vinstdisposition   Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008 med 1:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås tisdagen den 5 maj 2009. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 8 maj 2009.

Pkt 12-14 Förslag till val av styrelse och arvoden   Valberedningen förslår att stämman beslutar enligt följande: Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Arvode till styrelsen ska utgå med 600 000 kronor (650 000) att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 kronor till styrelsesuppleant som ej är anställd i bolaget. Något speciellt arvode för utskottsarbete utgår ej. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

  Omval av ordinarie ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Erik Löwenadler och Lars Spongberg. Nyval av Thomas Öster som ordinarie ledamot. Omval av styrelsesuppleant Bo Nilsson. Sture Öster har avböjt omval.

  Stig-Arne Blom föreslås vara styrelsens ordförande. Stig-Arne är styrelseordförande i bl a Borås Wäfveri AB, Pulsen AB och Liljedalsbolagen AB samt styrelseledamot i bl a Beijer Electronics AB. Han har tillhört styrelsen sedan 2002. Thomas Öster är anställd på Ericsson AB och har varit suppleant i styrelsen sedan 2005.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt valberedningens ovan nämnda förslag.

Pkt 15 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.

Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp, för närvarande verkställande direktör, teknisk chef och ekonomichef samt verkställande direktör för respektive dotterbolag i koncernen. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 40 procent av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till tjugofyra månader. Avräkning ska ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.

  Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Pkt 16 Förslag till beslut om valberedning   Årsstämman föreslås besluta att den valberedningsprocess som tillämpats inför årsstämman 2009 också ska utgöra grund för kommande valberedningsarbete.

  Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

  Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2010: - val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och i förekommande fall val av revisorer   - beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorerna.

Övrigt   Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag kommer från och med den 15 april 2009 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Nya Stadens Torg 10, Lidköping, samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6 051 000 varav aktier i serie A 1 099 740 och aktier i serie B 4 951 260. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 594 866.

Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Lidköping i mars 2009 Styrelsen

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson CEO, 0510 48 43 65, 070 511 78 60, alternativt Karin Edholm, CFO, 0510 48 43 64, 073 274 52 92. Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2009 kl 08.30 (CET).

Show as PDF