Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

13:00 / 29 April 2009 Elos Medtech Press release

Lägre volym och sämre resultat en följd av försvagad efterfrågan

  • Nettoomsättningen minskade med ca 8 %* och uppgick till 112 mkr (115). Orderingången minskade med ca 10 %* och uppgick till 111 mkr (116).
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,8 mkr (12,8) och är belastat av kostnader för kapacitets- anpassningar med 3,3 mkr, vilket medför en kostnadsminskning motsvarande 12 mkr i årstakt. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,5 mkr (9,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,8 mkr (7,0) vilket motsvarar -0:13 kr (1:16) per aktie.
  • Inom Medicinteknik stabiliseras volymutvecklingen.VD Göran Brorsson kommenterar:”2009 har inletts med en försvagad efterfrågeutveckling. Flera av koncernens större kunder har fokuserat på att justera sina lagersaldon. Under slutet av 2008 och första kvartalet 2009 har kapacitetsanpassningar genomförts för att möta en lägre efterfrågan, samtidigt arbetar vi aktivt för att ta tillvara de marknads-möjligheter som uppstår. Vi gör bedömningen att volymutvecklingen nu stabiliseras i positiv riktning. Detta gäller speciellt inom Medicinteknik där nya och utökade affärer kommer att bidra från andra halvåret.”

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson CEO, 0510 48 43 65, 070 511 78 60, alternativt Karin Edholm, CFO, 0510 48 43 64, 073 274 52 92. Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2009 kl 13.00 (CET).

Show as PDF