Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Pressrelease från årsstämma med Elos AB

08:30 / 30 April 2009 Elos Medtech Press release

Årsstämman beslutade bl a om - Stig-Arne Blom som ny ordförande i Elos AB - aktieutdelning med 1:50 per aktie

På årsstämman i Elos AB den 29 april 2009 fastställdes styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2008 ska utgå med 1:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag bestämdes tisdagen den 5 maj 2009. Utdelningen beräknas att utbetalas från Euroclear AB (tidigare VPC) fredagen den 8 maj 2009.

VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2008 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2009.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. Enligt publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Göran Brorsson, Erik Löwenadler och Lars Spongberg. Till ny ordinarie ledamot valdes Thomas Öster. Bo Nilsson omvaldes till styrelsesuppleant. Sture Öster har avsagt sig omval och avtackades under årsstämman. Stig-Arne Blom valdes till ny ordförande för Elos AB.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar de personer som ingår i koncernens ledningsgrupp samt verkställande direktören för respektive dotterbolag i koncernen.

Årsstämman beslutade att valberedning, som ska lägga fram förslag för beslut på års-stämman, ska bestå av styrelsens ordförande och en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna.

Lidköping, 2009-04-30

Elos AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson CEO, 0510 48 43 65, 070 511 78 60. Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2009 kl 08.30 (CET).

Show as PDF