Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

08:00 / 20 August 2009 Elos Medtech Press release

Genomförda kostnadsanpassningar skapar förutsättningar till successivt förbättrat resultat trots svag efterfrågan.

  • Nettoomsättningen minskade med ca 12 %* och uppgick till 222 mkr (238). Orderingången minskade med ca 25 %* och uppgick till 195 mkr (250).
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 mkr (25,0) och belastades under första kvartalet av kostnader för kapacitetsanpassningar med 3,3 mkr. Ytterligare kapacitetsanpassningar har genomförts under andra kvartalet. Hittills under året har åtgärder genomförts vilka medför en kostnadsminskning motsvarande ca 20 mkr i årstakt. Rörelseresultatet under andra kvartalet förbättrades och uppgick till 3,8 mkr.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,0 mkr (18,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 mkr (13,6) vilket motsvarar 0:03 kr (2:24) per aktie.VD Göran Brorsson kommenterar:”Utvecklingen under andra kvartalet har fortsatt att präglas av en försvagad efterfrågeutveckling. Flera av koncernens större kunder fortsätter att justera sina lagersaldon. Genomförda kapacitets-anpassningar har medfört att vi trots de svaga volymerna kan redovisa ett positivt och förbättrat resultat under andra kvartalet. Vi gör bedömningen att den förändrade omvärldsbilden även fortsatt kommer att påverka volymutvecklingen. Den underliggande trenden inom Medicinteknik är dock fortsatt positiv och vi ser goda möjligheter till nya och utökade affärer under andra halvåret.”* Justerat för valutakursförändringar.


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2009 kl 08.00 (CET).

Show as PDF