Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos delårsrapport 1 januari - 30 september 2010

08:30 / 27 October 2010 Elos Medtech Press release

· Nettoomsättningen ökade med ca 16 % * och uppgick till 349 mkr (309). Orderingången förbättrades och ökade med ca 27 % * och uppgick till 380 mkr (307).

· Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 25,5 mkr (5,8). Förbättringen är främst en effekt av ökande volymer samt genomförda kapacitetsanpassningar under 2009.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,1 mkr (17,9).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,9 mkr (-1,2).   · Resultat efter skatt uppgick till 14,7 mkr (0,3) vilket motsvarar 2:43 kr (0:05) per aktie.   · Etableringen av medicinteknikverksamheten i Tianjin, Kina, utvecklas i linje med förväntningarna dock med smärre förseningar. Kommersiella leveranser beräknas ske i slutet av året.  * Justerat för årets valutakursförändringar.

VD Göran Brorsson kommenterar: "Vi ser en fortsatt stabil tillväxt. Dentala implantatsegment uppvisar en svag tillväxtutveckling präglat av en osäkerhet i marknaden. Trots detta ökar takten i antalet produktlanseringar. Övriga segment inom medicinteknikområdet visar en stegvis ökad efterfrågan. Inom Precisionsteknik har den tidigare starka tillväxttakten dämpats något." Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2010 kl 08.30 (CET).


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se "www.elos.se (http://www.elos.se)".

Show as PDF