Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

08:30 / 25 February 2010 Elos Medtech Press release

  • Nettoomsättningen minskade med ca 17 %* och uppgick till 422 mkr (499). Orderingången minskade med ca 15 %* och uppgick till 431 mkr (507). Under fjärde kvartalet har orderingången förbättrats, jämfört med tidigare kvartal under året.
  • Etablering pågår av en verksamhet inom medicinteknik i Kina. Avtal med Novo Nordisk säkerställer beläggningen initialt t o m 2012.
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,6 mkr (50,3). Resultatförsämringen är hänförlig till den lägre volymen samt kostnader för kapacitetsanpassningar. Sammantaget har under året åtgärder genomförts vilka medför en kostnadsminskning motsvarande ca 30 mkr i årstakt.
  • Stabilt kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,5 mkr (69,7).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,5 mkr (37,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,6 mkr (27,9) vilket motsvarar 0:26 kr (4:62) per aktie.
  • Styrelsen föreslår att ingen (1:50) utdelning lämnas.VD Göran Brorsson kommenterar:”Utvecklingen för medicinteknikverksamheten har varit en besvikelse under 2009. Volymutvecklingen påverkades negativt av osäkerheten i marknadsutvecklingen och våra kunders lagerpositioner. Marknadsåterhämtningen har gått långsammare än vad vi tidigare väntat oss. Vi ser nu slutet på denna anpassning och vi är väl positionerade att kunna ta tillvara på de möjligheter som nu kommer att öppnas. En bibehållen marknadsposition tillsammans med att vi startat ett antal nya projekt under 2009 gör att vi ser goda tillväxtmöjligheter för 2010”.


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Elos AB ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2010 kl 08.30 (CET).

Show as PDF