Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010

13:00 / 28 April 2010 Elos Medtech Press release

  • Nettoomsättningen ökade med ca 9%* och uppgick till 119 mkr (112). Orderingången förbättrades och ökade med ca 17 %* och uppgick till 127 mkr (111).
  • Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 8,9 mkr (-0,8). Förbättringen är en effekt av ökande volymer samt genomförda kostnadsanpassningar under 2009.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 mkr (-2,0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,0 mkr (-3,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,4 mkr (-0,8) vilket motsvarar 0:89 kr (-0:13) per aktie.
  • Etableringen av medicinteknikverksamheten i Tianjin, Kina, utvecklas planenligt.

VD Göran Brorsson kommenterar: ”Inledningen på 2010 har inom Precisionsteknik överträffat våra förväntningar. Inom Medicinteknik ser vi nu en successiv återhämtning. Aktiviteterna hos koncernens kunder ökar nu och vi blir alltmer engagerade i projekt för att stödja kommande produktlanseringar. Vi gör nu bedömningen att volymutvecklingen stabiliseras i en positiv riktning.”


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2010 kl 13.00 (CET).

Show as PDF