Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Pressrelease från årsstämma 2010 med Elos AB

08:30 / 29 April 2010 Elos Medtech Press release

Årsstämman beslutade bl a om - Ingen aktieutdelning lämnas för 2009 - Mats Nilsson valdes till ny suppleant i styrelsen - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

På årsstämman i Elos AB den 28 april 2010 fastställdes styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för verksamhetsåret 2009.

VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2009 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2010.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Enligt publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Göran Brorsson, Erik Löwenadler, Lars Spongberg och Thomas Öster. Bo Nilsson har avsagt sig omval som styrelsesuppleant och avtackades under årsstämman. Mats Nilsson valdes till ny suppleant i styrelsen för Elos AB.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Beslutet omfattar högst 3 750 000 kronor genom nyemission av högst 600 000 B-aktier vilket totalt motsvarar 9 % av det totala aktieantalet vid fullt utnyttjande.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar de personer som ingår i koncernens ledningsgrupp samt verkställande direktören för respektive dotterbolag i koncernen.

Årsstämman beslutade att valberedning, som ska lägga fram förslag för beslut på års-stämman, ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna.

Lidköping, 2010-04-29

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”. Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos ska offertliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2010 kl 08.30 (CET).

Show as PDF