Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010

08:30 / 19 August 2010 Elos Medtech Press release

· Nettoomsättningen ökade med ca 15%* och uppgick till 248 mkr (222). Orderingången förbättrades och ökade med ca 34%* och uppgick till 260 mkr (195).   · Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 18,0 mkr (3,0). Förbättringen är främst en effekt av ökande volymer samt genomförda kapacitetsanpassningar under 2009.   · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,4 mkr (7,9).  · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,3 mkr (-2,0).  · Resultat efter skatt uppgick till 11,1 mkr (0,2) vilket motsvarar 1:83 kr (0:03) per aktie.  · Etableringen av medicinteknikverksamheten i Tianjin, Kina, utvecklas i linje med förväntningarna dock med vissa förseningar. Kommersiella leveranser beräknas ske i slutet av året.

VD Göran Brorsson kommenterar:

"Utvecklingen under andra kvartalet har i stort motsvarat våra förväntningar. Inom Medicinteknik kan vi notera en successivt ökad efterfrågan. Återhämtningstakten inom Dentalsegmentet är fortsatt relativt svag. Trots detta ökar aktiviteterna i form av ett ökat antal produktlanseringar. Efterfrågeläget och leveranserna inom Precisionsteknik har fortsatt att utvecklas positivt under kvartalet."

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2010 kl 08.30 (CET).


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Show as PDF