Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

08:00 / 1 April 2011 Elos Medtech Press release

Aktieägarna i Elos AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl 17.00 i Strand Matsalar, Fabriksgatan 4 (Rörstrand Center), Lidköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska - dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 27 april 2011, - dels   anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 27 april 2011 kl 12.00 under adress Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, per telefon 0510 48 43 60, per telefax 0510 680 04 eller via e-post . Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden, dock högst två.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast onsdagen den 27 april 2011 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2011.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller dylikt för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakt i original samt bestyrkta kopior av behörighetshandlingar (reg.bevis el dyl.) vara bolaget tillhanda senast den 27 april 2011.

Ärenden

1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2010 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 14. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor 15. Styrelsens förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen 16. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 19. Förslag till beslut om valberedning 20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden: Pkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningens förslag till stämmoordförande: Stig-Arne Blom

Pkt 10 - Förslag till beslut om vinstdisposition Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010 med 1:50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fredagen den 6 maj 2011. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från Euroclear AB onsdagen den 11 maj 2011.  

Pkt 12-14 - Förslag till val av styrelse och arvoden Valberedningen förslår att stämman beslutar enligt följande: Styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.

Arvode till styrelsen ska utgå med 800 000 kronor att fördelas med 175 000 kronor till styrelsens ordförande, 125 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till ersättnings- och revisionskommitté föreslås 25 000 kronor per deltagare i respektive kommitté. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Erik Löwenadler, Lars Spongberg och Thomas Öster. Till ny styrelseledamot föreslås Mats Nilsson, tidigare suppleant.

Stig-Arne Blom föreslås vara styrelsens ordförande.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt valberedningens ovan nämnda förslag.

Pkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen § 8 Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter.

§ 12  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Pkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 13 500 000 kr fördelat på högst 225 000 st konvertibler. Konvertiblerna föreslås löpa fr o m den 1 juli 2011 t o m den 30 juni 2014. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i Elos AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna skall tecknas fr o m den 23 maj t o m den 3 juni 2011. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 30 juni 2011.

Emissionskursen ska vara nominellt belopp. Konvertiblerna ska löpa med ränta från den 1 juli 2011. Räntesatsen fastställs särskilt för varje ränteperiod och skall utgöra STIBOR, jämte räntemarginal som bl a baseras på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna. Konvertering till aktier av serie B kan påkallas fr o m 1 maj t o m den 13 juni 2014. Konverteringskursen ska motsvara 125 procent av den för aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 5 maj t o m den 12 maj 2011. Konverteringskursen ska dock vara lägst 60 kr. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 406 250 kr, vilket motsvarar en utspädning med ca 3,7 procent av aktiekapitalet och ca 1,4 procent av röstetalet, beräknat på antalet aktier i Elos AB (publ) före utspädning.

Pkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital - vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid emissionstillfället - med högst 3 750 000 kronor genom nyemission av högst 600 000 B-aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 600 000 B-aktier. Emission(er) ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta cirka 9 procent av totala antalet aktier.

Pkt 18 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.

Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp, för närvarande verkställande direktör, teknisk chef och ekonomichef samt verkställande direktör för respektive dotterbolag i koncernen. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 40 procent av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till tjugofyra månader. Avräkning ska ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Pkt 19 - Förslag till beslut om valberedning Årsstämman föreslås besluta att den valberedningsprocess som tillämpats inför årsstämman 2011 också ska utgöra grund för kommande valberedningsarbete.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för övriga aktieägare. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för övriga aktieägare. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2012: - val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseordförande och i förekommande fall val av revisorer

- beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorerna.

Övrigt                

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § ABL samt fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag kommer från och med den 12 april 2011 att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbplats www.elos.se (www.elos.se) samt på bolagets kontor, Nya Stadens Torg 10, Lidköping, samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6 051 000 varav aktier i serie A 1 099 740 och aktier i serie B 4 951 260. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 594 866.

Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Lidköping i mars 2011

Styrelsen


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se (goran.brorsson@elos.se)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2011 kl 08.00 (CET). Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se (http://www.elos.se)

Show as PDF