Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos AB - Teckning genomförd av Elos Konvertibler 2011/2014

14:00 / 16 June 2011 Elos Medtech Press release

-       10 999 000 kr emissionsbelopp -       129 400 konvertibler -       85 kr konverteringskurs -       STIBOR 360 + 1,60 procentenheter konvertibelräntaElos ABs årsstämma den 3 maj 2011 beslöt att godkänna styrelsens beslut att uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 13 500 000 kronor, som kan konverteras till aktier av serie B. Konverteringskusen har fastställts till 85 kronor och emissionsbeloppet till högst 13 498 000 kronor motsvarande 158 800 stycken konvertibler med en löptid från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2014.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som vid teckningstidens utgång den 3 juni 2011 är tillsvidareanställda i Elos AB eller dess dotterbolag och som vid nämnda tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Rätt till teckning tillfaller även de som senast under teckningstiden träffat avtal om kommande tillsvidareanställning med Elos AB eller dess dotterbolag. Anmälan om teckning har gjorts under perioden 23 maj till 3 juni 2011.

Anställda inom Eloskoncernen har tecknat Elos Konvertibler 2011/2014 om totalt 10 999 000 kr motsvarande 129 400 konvertibler till konverteringskursen 85 kronor. Tilldelningen blev enligt teckningsanmälan. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen 2,1 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet, baserat på antalet idag registrerade aktier. Konvertibelräntan är fastställd till STIBOR 360 + 1,60 procentenheter vilket motsvarar 4,61 % beräknat på STIBOR-ränta per den 12 maj 2011.

Varje konvertibel kan, under perioden 1 maj till 13 juni 2014, konverteras till en aktie av serie B i Elos AB.

Lidköping, 2011-06-16

Elos AB (publ)


För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se (goran.brorsson@elos.se)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2011 kl 14.00 (CET). Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se (http://www.elos.se)

Show as PDF