Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos valberedning utsedd inför årsstämman 2015

13:00 / 27 October 2014 Elos Medtech Press release

I enlighet med årsstämmans beslut 2014 skall Elos valberedning bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen skall vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Vid utseende av valberedning skall reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, 2.3 och 2.4, bl a innebärande att ingen medlem av företagsledningen kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Till ledamöter i valberedningen för Elos AB har i enlighet med årsstämmans beslut utsetts:

-       Thomas Öster, utsedd av familjen Öster

-       Ulf Runmarker, utsedd av familjen Runmarker

-       Bo Nilsson, utsedd av familjen Nilsson

-       Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder

-       Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande

Valberedningens ordförande är Bengt Belfrage, utsedd av valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 66 procent av röstetalet för samtliga röst-berättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Elos AB hålls måndag den 27 april 2015

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2015:

-       val av stämmoordförande

-       antal styrelseledamöter och revisorer

-       arvode till styrelsen och ersättning för kommittéarbete, samt arvode till revisorer

-       val av styrelseledamöter, föreslå styrelseordförande

-       val av revisorer

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos valberedning kan skicka e-post till valberedning@elos.serubrik "Till Valberedningen" eller brev till Elos AB, Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, märkt "Till Valberedningen", senast 15 januari 2015.

Lidköping, 2014-10-27

Elos AB (publ)

För ytterligare information om Eloskoncernen, se www.elos.se 

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2014 kl 13.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/