Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos AB (publ) - Årsstämma 2014

08:00 / 30 April 2014 Elos Medtech Press release

Årsstämman beslutade bl a om

- Utdelning med SEK 2:00 per aktie för 2013

- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 

- Beslut om ny ordning för utseende av valberedning 

På årsstämman i Elos AB den 29 april 2014 fastställdes styrelsens förslag om att utdelning till aktieägarna ska utgå med SEK 2:00 per aktie för verksamhetsåret 2013.

VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2013 samt redovisade den under dagen lämnade rapporten för första kvartalet 2014.

Årsstämman beslutade om att arvode till styrelsen ska, enligt valberedningens förslag, utgå med
SEK 250 000 till styrelsens ordförande och 150 000 till ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till ersättnings- och revisionskommitté utgår totalt med 150 000 att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Enligt tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Agneta Bengtsson Runmarker, Göran Brorsson, Erik Löwenadler, Jeppe Magnusson, Mats Nilsson och Thomas Öster.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Göteborg) med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade anta styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Beslutet omfattar högst SEK 3 750 000 genom nyemission av högst
600 000 B-aktier vilket totalt motsvarar 9 procent av det totala aktieantalet vid fullt utnyttjande.

Lidköping, 2014-04-30

Elos AB (publ)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014 kl 08.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/