Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

13:00 / 29 April 2014 Elos Medtech Press release

  • Nettoomsättningen uppgick till 114,4 mkr (118,1), vilket motsvarar en minskning med ca 5 %*. Orderingången uppgick till 140,5 mkr (134,9), en ökning med ca 3 %*. Orderingången inom affärsområde Medicinteknik ökade med ca 12 %*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,6 mkr (13,0). Det lägre resultatet är främst hänförligt till den lägre försäljningsvolymen. 
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 8,3 mkr (10,9). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -0,6 mkr (-0,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,3 mkr (8,1), vilket motsvarar 1:04 kr (1:34) per aktie före utspädning.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 5,1 mkr (9,7).

VD Göran Brorsson kommenterar:

- "Orderingången inom affärsområde Medicinteknik utvecklades starkt, en uppgång med ca 12 % jämfört med föregående år, vilket är helt i linje med våra förväntningar. Detta skapar en plattform för en stabil tillväxt under 2014. Leveransvolymen under kvartalet var något lägre än föregående år.

Inom affärsområde Medicinteknik förbättrar vi marknadspositionen hos befintliga kunder. Samtidigt kan vi notera att marknadsförutsättningarna successivt förbättras inom de marknadssegment där vi är aktiva. Vi ser ett ökat intresse från kunder för vår verksamhet i Tianjin, Kina, vilket kommer ge goda tillväxtmöjligheter kommande år. För att möta efterfrågan genomför vi nu investeringar i Tianjin för utökad kapacitet och utökat serviceinnehåll som t ex renrum för sterilförpackning.

Inledningen av 2014 har inom affärsområde Mätteknik påverkats av en avvaktande hållning på marknaden. Leveranserna och orderingången ökade jämfört med Q4 2013, men motsvarade inte förväntningarna. De nya produktgenerationerna, Fixturlaser NXA och Fixturlaser EVO, har fått ett positivt mottagande på marknaden. Vår förhoppning är att dessa nya produkter kommer att stimulera en ökad försäljning inom vårt distributionsnätverk. Volymutvecklingen för året är dock svår att prognostisera".

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april kl 13.00 (CET).

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Mätteknik. För ytterligare information se www.elos.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/