Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

08:00 / 23 October 2015 Elos Medtech Press release

  • Den 23 april slutfördes förvärvet av det nordamerikanska bolaget Onyx Medical LLC, baserat i Memphis, TN, USA. Bolaget är en ledande leverantör inom ortopedi-området Trauma & Extremiteter.

  • Nettoomsättningen uppgick till 367,7 mkr (274,7), vilket motsvarar en ökning med 26,6 % *. Onyx Medical står för den största delen av omsättningsökningen. Omsättningen har dock påverkats negativt av en tillfällig inbromsning för enheten i Tianjin med en betydande nedgång i vår försäljning till Novo Nordisk.

  • Orderingången uppgick till 325,4 mkr (301,4), en uppgång med 2,3 % *.  Onyx Medical har bidragit positivt till orderingången samtidigt som den minskats på grund av ett förändrat beställningsmönster i kombination med en lägre efterfrågan inom marknadssegmentet Medical Devices.

  • Rörelseresultatet justerat för engångsposter uppgick till 34,8 mkr (24,5). Onyx Medical har bidragit positivt till resultatet, medan den lägre försäljningen från enheten i Tianjin har reducerat resultatet. Rörelseresultatet inklusive engångsposter motsvarande 5,5 mkr (0) uppgick till 29,3 mkr (24,5).

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 23,8 mkr (22,8). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 0,1 mkr (1,9).

  • Resultat efter skatt uppgick till 16,7 mkr (18,8), vilket motsvarar 2:76 kr (3:11) per aktie.

  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -148,9 mkr (33,1), varav förvärv av bolag påverkat med -160,4 mkr.

* Justerat för valutakursförändringar. 

VD Johannes Lind-Widestam kommenterar

"På den globala marknad där Elos Medtech är verksamt kunde noteras en generell tillfredsställande tillväxt under tredje kvartalet 2015, även om en viss avmattning i efterfrågan kunde märkas på nya marknader, exempelvis Kina.  

Tre av fyra marknadssegment visar under året en fortsatt stabil utveckling. För marknadssegmentet Dental Implant Systems ökade omsättningen med 8 procent, Trauma & Spine med 232 procent - i huvudsak som en följd av förvärvet av Onyx Medical - och Diagnostics med 38 procent. Försäljningen av egna produkter fortsätter öka starkt, ökningen är hittills under året 56 procent.

För det fjärde marknadssegmentet, Medical Devices, redovisas en nedgång i omsättningen med 8 procent. Under tredje kvartalet minskade våra leveranser väsentligt till vår största kund, Novo Nordisk, vilket vi indikerade i föregående rapport. Vi bedömer att den lägre leveranstakten inom Medical Devices kommer att påverka vår omsättning negativt även under fjärde kvartalet. Därefter förväntas en återgång till normala affärsvolymer.

Bland positiva händelser under perioden vill jag också nämna att utbyggnaden av Microplasts anläggning i Skara som görs till fördubblad kapacitet, har fortsatt enligt plan. Mot slutet av innevarande år ska den nya anläggningen stå klar. Samtidigt noterar vi en successivt stigande orderingång, vilket bekräftar våra expansionsplaner. Glädjande är också att integrationen med Onyx Medical har varit framgångsrik och att utvecklingen av Elos Medtechs egna produkter var fortsatt stark under tredje kvartalet och utgör nu 10 procent av koncernens totala omsättning."

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/