Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtechs valberedning utsedd inför årsstämman 2016

13:00 / 26 October 2015 Elos Medtech Press release

I enlighet med årsstämmans beslut 2015 skall Elos Medtechs valberedning bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av augusti månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren.

Vid utseende av valberedning skall reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bl a innebärande att ingen medlem av företagsledningen kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Till ledamöter i valberedningen för Elos Medtech AB har i enlighet med årsstämmans beslut utsetts:

-       Thomas Öster, utsedd av familjen Öster
-       Ulf Runmarker, utsedd av familjen Runmarker
-       Bo Nilsson, utsedd av familjen Nilsson
-       Bengt Belfrage, utsedd av Nordea Fonder
-       Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande
Valberedningens ordförande är Bengt Belfrage, utsedd av valberedningen.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 66 procent av röstetalet för samtliga röst-berättigade aktier i bolaget.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls tisdag den 26 april 2016

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2016:

-      Val av ordförande vid årsstämma
-      Antal ledamöter i styrelsen
-      Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
-      Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
-      Arvode till revisor
-      Val av revisor
-      Uppgifter och principer för valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elos Medtechs valberedning kan skicka e-post till valberedning@elosmedtech.comrubrik "Till Valberedningen" eller brev till Elos Medtech AB, Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, märkt "Till Valberedningen", senast 15 januari 2016.

Lidköping, 2015-10-26

Elos Medtech AB (publ)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2015 kl 13.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/