Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

08:00 / 21 August 2015 Elos Medtech Press release

  • Den 23 april slutfördes förvärvet av det nordamerikanska bolaget Onyx Medical LLC, baserat i Memphis, TN, USA. Bolaget är en ledande leverantör till marknadssegmentet Trauma & Extremiteter inom ortopediområdet.
  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 244,6 mkr (189,8), vilket motsvarar en ökning med 21,4%* främst beroende på förvärvet av Onyx Medical. Orderingången uppgick till 222,9 mkr (205,5), en uppgång med 1,8%*.
  • Rörelseresultatet justerat för engångsposter uppgick till 26,8 mkr (17,5), innebärande en förbättring om 52,2%*. Förbättringen beror främst på förvärvet av Onyx Medical och den volymtillväxt som övriga enheter uppvisar. Rörelseresultatet inklusive engångsposter motsvarande 5,5 mkr (0) uppgick till 21,3 mkr (17,5).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 18,6 mkr (15,1). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 0,3 mkr (0,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 13,2 mkr (11,2), vilket motsvarar 2:18 kr (1:85) per aktie.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -145,8 mkr (28,1), varav förvärv av bolag påverkat med -160,4 mkr.
  • I enlighet med årsstämmans beslut har bolaget under andra kvartalet ändrat firma till Elos Medtech AB.

* Justerat för valutakursförändringar.

VD Johannes Lind-Widestam kommenterar:

"Under Q2 har vi haft en god omsättningstillväxt främst tack vare förvärvet av Onyx, men även inom marknadssegmenten Dental Implantat Systems och Diagnostics där vi ser en fortsatt god utveckling. Rörelseresultatet har fortsatt att stärkas i linje med våra förväntningar, dels genom förvärvet men även som en följd av den fortsatta volymtillväxten för övriga enheter. Orderingången under andra kvartalet uppvisar en tillväxt om 32,4 %. Vi ser dock en tillfällig avmattning inom marknadssegmentet Medical Devices, som vi bedömer kommer ha en något svagare utveckling i närtid. Vi har mycket hög aktivitet kring integrationen med Onyx på marknadssidan och förhoppningen är att vi även framöver kommer att se starka tillväxtsiffror inom marknadssegmentet Trauma och Spine."

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2015 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/