Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech   -  effekter av slutlig förvärvsanalys Onyx Medical

08:00 / 29 January 2016 Elos Medtech Press release

Elos Medtech förvärvade det nordamerikanska bolaget Onyx Medical LLC under april 2015. Slutlig förvärvsanalys, jämfört med den preliminära förvärvsanalysen, av förvärvet föranleder en omvärdering av framför allt immaterilla tillgångar såsom kundrelationer och goodwill med en ökning av sammantaget ca 40 miljoner kronor. Effekten av detta blir att avskrivningskostnaden ökar för tidigare rapporterade kvartal under 2015 med ca 0,8 miljoner kronor. Dessutom uppstår en lagerförändringskostnad av engångskaraktär som påverkar 2015 års resultat med ca 3 miljoner kronor, vilket ger en total resultatpåverkan på tidigare rapporterade kvartal med ca 1,9 miljoner kronor vardera på respektive andra och tredje kvartalet. Detta innebär även en omprövning av tilläggsköpeskillingen vilket ger en ökning med ca 40 miljoner kronor till maximalt belopp på ca 116 miljoner kronor.

Onyx Medical uppvisar en fortsatt stark utveckling med positiva utsikter för 2016.
Ytterligare information om slutlig förvärvsanalys lämnas i bokslutskommunikéen för fjärde kvartalet som publiceras den 25 februari 2016 samt i årsredovisningen för 2015 som lämnas vid månadsskiftet mars/april 2016.
   
Elos Medtech är idag en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av marknadsledande internationellt verksamma medicinteknikföretag.
Koncernen omsätter ca 550 MSEK och har ungefär 520 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.
   
Lidköping, 2016-01-29
Elos Medtech AB (publ)
  
För ytterligare upplysningar kontakta:
Johannes Lind-Widestam VD och koncernchef, telefon 0510 48 43 65, 0705 41 72 22.
  
För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com
Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl 08.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/