Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech - Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

08:00 / 26 October 2016 Elos Medtech Press release

Fortsatt förbättrad resultatutveckling och stärkt kassaflöde

  • Nettoomsättningen ökade och uppgick till 418,7 mkr (367,7), vilket justerat för valutakursförändringar motsvarar en ökning med 14,7 %, varav den organiska tillväxten är 2,1 %.

  • Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 39,7 mkr (25,5, justerat för engångsposter 34,0).

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 32,1 mkr (20,0). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 1,1 mkr (0,1). 

  • Resultat efter skatt uppgick till 23,5 mkr (12,9), vilket motsvarar 3:88 kr (2:13) per aktie.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 73,3 mkr (41,7). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 53,7 mkr (-148,9).

VD Jan Wahlström kommenterar

"Marknadsläget för Elos Medtech var fortsatt starkt under årets tredje kvartal och för perioden januari-september 2016 ökade omsättningen med 14,7 procent (2,1 procent i organisk tillväxt) i jämförelse med motsvarande period 2015. Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (6,9 procent). Glädjande är att samtliga segment visar positiva siffror. Geografiskt så ser vi en tydlig ökning i efterfrågan i Asien och Norden. Detta i kombination med egna genomförda strukturåtgärder och investeringar har gett goda resultat under året med en ökning av rörelseresultatet med 55,7 procent till 39,7 MSEK (ökningen justerat för engångsposter föregående år uppgår till 14,7 procent). Kassaflödet från den löpande verksamheten har stärkts ytterligare till 73,3 mkr (41,7). 

Inom marknadssegmentet Dental Implant Systems har Elos Medtech ytterligare stärkt sin marknadsledande roll i Europa. Under 2016 års nio första månader noterades en tillväxt på 9,8 procent. Aktiviteten inom uppdragstillverkningen var fortsatt stark under tredje kvartalet. Inom området egna produkter fortsatte den gynnsamma utvecklingen, med introduktion av nya produkter (Hybrid Base inom Digital Dentistry) samt nya distributionsavtal, vilket innebär att försäljningskanalerna blir fler. 

Utvecklingen inom marknadssegmentet Trauma & Spine mattades något under årets tredje kvartal. Försäljningen på niomånadersbasis uppgick till 142,3 mkr (107,9 mkr) och för tredje kvartalet blev försäljningen 42,3 mkr (50,5 mkr). En kontraktskund till Onyx i USA har flyttat en produkt till egen tillverkning vilket leder till minskade leveransvolymer. Frigjord kapacitet i produktionen fylls nu successivt med nya uppdrag och en bit in på 2017 är planen att produktionen återigen ska nå full kapacitet. Den underliggande marknadstrenden inom området Trauma & Spine är fortsatt stark.             

Under tredje kvartalet noterades ett trendbrott inom marknadssegmentet Medical Devices, där en nedgång i försäljningen under första halvåret om drygt tre procent vände till en sammanlagd ökning på 3,4 procent för årets första nio månader.  Försäljningen från verksamheten i Tianjin, Kina är starkt bidragande till denna ökning.

För marknadssegmentet Diagnostics fortsatte den gynnsamma utvecklingen under tredje kvartalet och sammantaget redovisas en ökning av försäljningen på 17,2 procent för årets nio första månader. Försäljningen till existerande kundbas var god samtidigt som vi fortsätter att attrahera nya kunder.

Investeringarna under tredje kvartalet uppgick till 2,8 mkr, vilket kan jämföras med de sammanlagda investeringarna för första halvåret, om 21,4 mkr. Utfallet av dessa investeringar, som i huvudsak omfattar ut-, om- och nybyggnad av kapacitet i Microplast och ny kapacitet i Görlöse i Danmark, har varit tillfredsställande, med ökade leveransvolymer som följd.

Sammantaget kan sägas att Elos Medtech är inne i en bra utvecklingsfas, mycket tack vare tidigare beslutade och genomförda investeringar. Samtidigt ser vi en stabil marknad, som under den närmaste framtiden förväntas bestå. Med en generellt stärkt lönsamhet inom hela koncernen samt en minskad låneskuld kan det konstateras att Elos Medtech är på rätt väg."

Jan Wahlström
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/