Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech - teckning av optioner

17:00 / 28 October 2016 Elos Medtech Press release

Ledningen och nyckelpersoner inom Elos Medtech koncernen har tecknat totalt 251 500 optioner i incitamentsprogrammet 2016/2019 som årsstämman beslutade om i april 2016.

Vid årsstämman i Elos Medtech AB den 26 april 2016 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom, högst 318 473 teckningsoptioner kan överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Elos Medtech koncernen. Totalt har 251 500 teckningsoptioner tecknats varav 63 000 optioner tecknats av CEO Jan Wahlström.

I enlighet med årsstämmans beslut har teckningskursen vid utnyttjande av tecknings-optionerna fastställts till 147 kronor per aktie. Detta motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie, på NASDAQ Stockholm, under perioden 10 handelsdagar efter dagen för årsstämman 26 april 2016. Priset för teckningsoptionen har beräknats till marknadsvärde enligt Black & Scholes modellen och uppgår till 5,67 kr/option. Teckning av aktier i bolaget skall kunna äga rum mellan 1 oktober och 31 december 2019.

Om alla koncernens nu 318 473 utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen uppgå till ca 5 % och 2 % av antalet röster i bolaget.

Lidköping, 2016-10-28

Elos Medtech AB (publ)

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl 17.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/