Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

08:00 / 25 February 2016 Elos Medtech Press release

· Nettoomsättningen uppgick till 503,7 mkr (380,9), vilket motsvarar en ökning med 26,4 %*, varav den organiska tillväxten är -1,1 %*. Enheten i Tianjin har haft en negativ tillväxt och resterande enheter har haft en positiv tillväxt om 4,9 %*.

  • Orderingången uppgick till 472,6 mkr (418,1), en uppgång med 8,0 % *.  Onyx Medical har fortsatt bidragit positivt till orderingången. Den lägre efterfrågan i Tianjin belastar året, dock visar nuvarande beläggning en återgång till normala nivåer.
  • Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 38,7 mkr (36,5). Den starka utvecklingen av Onyx Medical har fortsatt. Inbromsningen vid enheten i Tianjin har, som befarat, belastat resultatet. Rörelseresultatet efter engångsposter motsvarande 8,2 mkr (3,4), uppgick till 30,5 mkr (33,1).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 22,5 mkr (31,8). Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -0,4 mkr (3,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 16,1 mkr (23,4), vilket motsvarar 2:66 kr (3:87) per aktie.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -144,9 mkr (31,6), varav förvärv av bolag påverkat med -160,4 mkr.
  • Utdelning föreslås av styrelsen att lämnas med 1:00 kr per aktie.
  • Den 23 april 2015 slutfördes förvärvet av det nordamerikanska bolaget Onyx Medical LLC, baserat i Memphis, TN, USA. Onyx är ett strategiskt viktigt förvärv och verksamheten har starkt bidragit till årets resultat.

* Justerat för valutakursförändringar. 
 

VD Johannes Lind-Widestam kommenterar

"Den globala efterfrågan på medicintekniska produkter var god under 2015. Efterfrågan ökade stadigt, undantaget för vissa tillväxtmarknader, där en viss stagnation var märkbar.
Inom tre av koncernens marknadssegment noterades en fortsatt stabil utveckling i jämförelse med 2014, och tillväxten var väsentligt snabbare än marknaden. Inom marknadssegmentet Dental Implant Systems ökade omsättningen med 6,7 procent, Trauma & Spine steg med 238 procent - i huvudsak som en följd av förvärvet av Onyx Medical - och Diagnostics ökade omsättningen med 23,8 procent. Försäljningen av egna produkter, inom framförallt marknadssegmentet Dental Implant Systems, visade en stark tillväxt. 
För koncernens fjärde marknadssegment - Medical Devices - sjönk omsättningen under 2015 med 10,7 procent. Nedgången var uteslutande en effekt av lägre leveranser än planerat under andra halvåret till Novo Nordisk i Tianjin, Kina. Under inledningen av 2016 har dock beläggningen i produktionen återgått till normala volymer och vår förväntan är att den situationen kommer att befästas under resten av året.
Vi ser fortsatt positivt på expansionen inom Microplast i Skara. Inflyttningen i den nybyggda delen av produktionsanläggningen inleddes vid årsskiftet. I samband med årsstämman i april kommer en formell invigning att ske. Den positiva trenden, med ökad orderingång och högre aktivitet i produktionen, förstärktes under Q4 och har fortsatt in i 2016.
Utvecklingen i Onyx Medical var mycket positiv och tillväxten på årsbasis uppgick till 18 procent. Integrationsarbetet har följt vår plan och glädjande är att Onyx kunder i Nordamerika redan börjat lägga order hos våra andra produktionsenheter.
Tillväxten för Elos Medtechs egna produkter uppgick under året till 37 procent och svarade för 9 procent av koncernens totala omsättning. Vi har under året breddat produktutbudet inom Accurate-sortimentet som blivit väl mottaget av marknaden.  För att klara en vidare snabb expansion för egna produkter har vi fortsatt förstärka försäljningsorganisationen."

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/